1. Jesus Christus

Ons glo in Jesus Christus wat deel is van die Drie-Enige God. Hy is God in mens-vorm en is ook die Seun van God. Jesus het op aarde gewoon om vir ons te wys dat Hy deel is van ons wêreld. Hy het aarde toe gekom om vir ons God se genade te verduidelik en om as ‘n voorbeeld vir ons te leef. Hy moes mens word om God se Koninkryk vir ons sigbaar te maak en ook sodat Hy ons kan leer hoe om as Sy dissipels (volgelinge) te leef.


Delf Dieper: Jesus Christus

—Piet Naudé

Lees meer:


Luister: Lukas 2:8-20

Die skaapwagters en die engele 

8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”

13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:

14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde

vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.” 16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoekom sluit die manier waarop Jesus mens geword het arm skaapwagters, ‘n eenvoudige stal en jong ouers in?
 • In vers 11 noem die engel vir Jesus: “Die Verlosser” en “Christus, die Here”. Wat beteken hierdie 2 titels vir jou?
 • Omkring al die emosie-woorde in verse 8-14. Watter van hierdie woorde beskryf jou lewenservaring tans? Wat beteken dit vir jou dat Jesus mens geword het en jou emosies verstaan?
 • Watter werkwoorde word gebruik in verse 15-20? Watter wenke gee dit vir jou oor hoe Jesus jou lewe kan vorm?
 • Watter beeld sal jy gebruik om aan iemand te verduidelik dat Jesus terselfdertyd mens én God was op aarde?

Doen:

 • Die wonder van Jesus se geboorte is iets wat ons dikwels slegs oor Kersfees vier. Speel ‘n Kersfees CD, sing ‘n paar Kersliedere of hou ‘n kersete om te onthou dat ons elke dag Jesus se menswording moet vier.

Bid:

 • Staan onder die sterre (soos die skaapwagters) en deel al jou menslike emosies met Jesus.

Tiener-fokus:

 • Skryf ‘n gedig of ‘n lied oor wat hierdie teksgedeelte en Jesus se menswording vir jou beteken.
 • Kyk op die internet watter ander titels en metafore Jesus beskryf. 

Familie-fokus:

 • Maak lekkergoed skapies uit malvalekkers (kyk gerus op die internet vir idees). Gaan gee vir iemand hierdie skapie en vertel vir hulle van hoe die skaapwagters eerste gehoor het van Jesus wat gebore is.
 • Speel die verhaal van die skaapwagters en engele deur ‘n vuurtjie buite te maak en vir die sterre te kyk. Gesels wees oor die storie en wat dit beteken.

2. Kruisiging

Aan die hart van wat ons glo is die kruis van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus se kruisdood volledig kom betaal het vir die sonde van die wêreld. Deur die kruisdood van Jesus, is daar ook vir ons sondes betaal en kan ons in ‘n lewende verhouding met God leef sonder enige vrees vir veroordeling. Die kruisdood van Jesus herinner ons ook daaraan dat Jesus ons lyding en swaarkry verstaan. Hy was self die lydende Christus en het ‘n hart vir ons pyn en seer. Die kruis bring ons elke keer voor ‘n keuse: wil ons roem op ons eie dade, óf wil ons roem in dit wat Jesus Christus alreeds vir ons gedoen het? 

Luister: Johannes 19:1-27

Jesus word oorgelewer om gekruisig te word

1Toe het Pilatus vir Jesus geneem en Hom laat gesel. 2Die soldate het ‘n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir Hom ‘n pers mantel aangetrek 3en herhaaldelik nader na Hom toe gekom en gesê: “Ons groet u, Koning van die Jode!” En elke keer het hulle Hom geklap. 4Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: “Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie.” 

5Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die pers mantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: “Dit is die mens!” 6Toe die priesterhoofde en die wagte Hom sien, skreeu hulle: “Kruisig hom! Kruisig hom!” “Vat júlle hom en kruisig hom,” sê Pilatus daarop vir hulle, “want ék vind geen skuld in hom nie.” 7Die Jode sê toe vir hom: “Ons het ‘n wet, en volgens dié wet moet hy dood, omdat hy hom as die Seun van God voorgedoen het.” 8Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. 9Hy het weer in sy ampswoning ingegaan en vir Jesus gevra: “Waar kom jy vandaan?” Jesus het hom egter nie geantwoord nie. 10Pilatus sê toe vir Hom: “Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie?”

11En Jesus antwoord hom: “U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u uitgelewer het, groter skuld.” 12Hieroor het Pilatus geprobeer om Hom los te laat; maar die Jode het geskreeu: “As u hom loslaat, is u nie ‘n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser.” 13Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat Klipterras genoem word, in Hebreeus Gabbata. 14Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en dit was omtrent twaalfuur die middag. Hy sê toe vir die Jode: “Hier is julle koning!” 15Maar hulle skreeu: “Vat hom weg! Vat hom weg! Kruisig hom!” Toe vra Pilatus vir hulle: “Moet ek julle koning kruisig?” Die priesterhoofde antwoord: “Ons het nie ‘n koning nie; ons het net die keiser.” 16Toe het hy Hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem.

17Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreeus Golgota. 18Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel.

19Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: “Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode.” 20Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyn en Grieks. 21Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: “Moenie skrywe: ‘Die Koning van die Jode’ nie, maar skrywe: Hy het gesê: Ek is die Koning van die Jode.” 22Pilatus het vir hulle gesê: “Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe.”

23Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat ‘n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naat van bo af in een stuk geweef. 24Hulle sê toe vir mekaar: “Ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry.” Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word waar dit sê: 

“Hulle het my klere

onder mekaar verdeel,

en vir my kleed het hulle geloot.”

Dit is wat die soldate gedoen het. 25By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. 26Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” 27Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Lees die storie nog ‘n keer deur. Maak jou oë soms toe en dink aan hoe dit moes klink, wat die mense sou ruik, wat die mense sou skreeu, hoe Jesus sou lyk? Wat sou jy doen as jy in die skare was?
 • Watter betekenis het die kruis van Jesus in jou lewe?
 • Watter dinge maak dit soms vir jou moeilik om te glo dat Jesus se kruisdood ook vir jou was?
 • Kan jy dink aan ‘n tyd toe dit met jou swaar gegaan het en jy getroos gevoel het deur die gedagte dat Jesus verlies, eensaamheid en pyn ken?
 • Hoekom kan ons nie aan Jesus se kruisiging dink sonder om ook in sy opstanding te glo nie?

Doen:

 • Skryf êrens op ‘n plek waarin jy heeldag sal vaskyk, dalk jou hand, jou dagboek of jou screensaver die volgende woorde: “Dit is volbring!”

Bid:

 • Dankie vir die kruis. Dankie dat U my pyn op U neem en dat ek as ‘n vrygespreekte kan lewe.
 • Ek kies vandag om … te vergewe.

Tiener-fokus:

 • Google ‘n prentjie van ‘n kruis en maak dit vir ‘n week jou Whatsapp-foto.
 • Wat is die kerkjaar en spesifiek lydenstyd? Google die woorde: “liturgical year” en “lent” om meer hieroor uit te vind en dit te vier.

Familie-fokus:

 • Maak as gesin saam ‘n kruis met goed wat julle in julle omgewing opgetel het. Gee dit ‘n spesiale plekkie in julle huis.
 • Gooi ink in water en gesels oor die dinge wat ons doen wat verkeerd is (sonde). Gooi daarna bleikmiddel by. Die mengsel sal eers rooi word (simbool van Jesus se bloed aan die kruis) en daarna helder en skoon word (simbool van vergifnis). Gesels oor wat Jesus se verlossing en vergifnis beteken.

3. Opstanding

Jesus se opstanding is die kern van ons geloof as Christene. Sonder dit het Jesus se kruisdood geen betekenis nie. Met Jesus se opstanding, word God se oorwinning oor sonde, dood, lyding, pyn en alles anders wat tussen mense, die skepping en ‘n lewe in oorvloed staan, verklaar. God word bevestig as die God wat lewe en die God van lewe. Enigiets wat ons nog vashou en doodsheid in ons lewens bring, kan net tydelik wees, want dié God wat leef het alle dood reeds oorwin! 


Delf Dieper: Die opstanding van Jesus

— Marius Nel

Lees meer:


Luister: Lukas 24:13-35

Die Emmausgangers

13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af.14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?”

Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” 

19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”

Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.” 

25Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.”

Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”

33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

35Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoe sou jy gevoel het as jy ‘n volgeling van Jesus was na sy kruisdood? (Veral as jy ook, soos die Emmausgangers, nog nie geweet het Jesus leef nie…)
 • Hoekom dink jy het hulle nie vir Jesus herken nie?
 • Watter dinge op hul pad het hulle geloof help vorm?
 • Hoe het die Emmausgangers verander toe hulle besef Jesus is nie dood nie?
 • Wat beteken dit vir jou dat Jesus lewe?

Doen:

 • Staan vroeg genoeg op om die sonsopkoms te kyk en neem dit af. As jy saam met ander is, groet mekaar met woorde uit 1 Korintiërs 16:22 “Maranata” wat beteken: “Ons Here kom”. 

Bid:

 • Mediteer (dink na) oor die woorde: “Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan”.

Tiener-fokus:

 • Bind ‘n toutjie om jou arm vir een dag. Elke keer as jy die toutjie sien of voel, dink daaraan dat Jesus op daardie oomblik ook leef en by jou is. Verander hierdie wete jou optrede en keuses?

Familie-fokus:

 • Gaan stap as gesin saam langs die see, in ‘n parkie of net om die blok en vertel vir mekaar stories oor hoe Jesus deel is van julle lewens, soos wat die Emmausgangers gedoen het.
 • Eet eiers as ‘n teken van nuwe lewe en saam met paasbolletjies wat jul oopbreek met die woorde: “Jesus is hier, Hy leef!”

4. Hemelvaart

Ons vier jaarliks Jesus se Hemelvaart, waar ons bely dat Jesus liggaamlik die wêreld verlaat het om ’n nuwe ewige woning vir ons by die Vader voor te berei. Hiermee sê ons ook dat Jesus vir altyd koning is, en vier ons ook veral sy wederkoms, waarby Hy ons en die hele skepping nuut gaan maak. Tog glo ons dat Jesus ons nie verlaat het nie, maar dat Hy alomteenwoordig is deur sy Gees. By Hemelvaart vier ons dus nie dat Jesus ons verlaat het nie, maar dat Hy, hier en nou, ewig en oral by ons is.


Delf Dieper: Hemelvaart

— Coenie Burger

Lees meer:


Luister: Handelinge 9-11

Jesus se hemelvaart

9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Probeer in die dissipels se skoene inklim. Nadat Jesus so baie dinge gedoen het, insluitend om uit die dood uit op te staan, hoe dink julle het hulle gevoel toe Jesus blyk of Hy hulle verlaat?
 • Waarom het die dissipels in die lug bly kyk?
 • Waar is Jesus nou?
 • Wat is die taak van al Jesus se dissipels as ons bely dat Hy hier en nou by ons is?

Doen:

 • Gaan ry of stap ‘n ent op ‘n oop pad, terwyl jy nadink oor die gedagte “heaven is not a destination, but a journey”.
 • Lees Jesus se woorde aan die dissipels voor sy dood, opstanding en hemelvaart in Johannes 16 en 17 en onderstreep al die beloftes.

Bid:

 • Gesels met Jesus met die wete dat Hy hier is. Vertel vir Hom hoe dit met jou gaan soos vir ’n vriend. Vra Hom wat sy wil vir jou is.

Tiener fokus:

 • Vra vir ‘n paar lukrake mense waar en wat hulle dink die hemel is. Vra daarna waar hulle dink Jesus is. Is die algemene oortuiging dat die hemel ‘n “stad in die wolke is”? Glo die meeste dat Jesus “ver daar bo” is, of “hier by ons” is?

Familie fokus:

 • Eet saam, maar hou ’n sitplek oop wat figuurlik Jesus s’n is. Vra vir mekaar hoe ons anders kan optree omdat Jesus tussen ons is, en hoe die wêreld anders kan lyk as ons as Jesus se dissipels leef met Hom in ons daaglikse lewens.

5. Ons identiteit in Jesus

Ons kyk baie kere na mense en die dinge wat hulle doen en dan besluit ons hoe hulle is. Jy kyk dalk na die ou wat baie gym en ek besluit dat hy bietjie dom is. Jy  kyk dalk na die meisie wat hokkie speel en besluit dat sy aggressief is. Wanneer ons dan oor mense begin praat, volgens die prentjie in ons koppe, begin ons ook om ander mense se persepsies te beïnvloed. Wanneer ons ander dan volgens ons persepsies behandel, kan ons hulle beïnvloed om dit te glo dat hulle wel is wie ons dink hulle is. Jesus doen dieselfde met ons, maar altyd in ‘n positiewe manier; hy praat en behandel ons op ‘n nuwe manier wat ons identiteit vorm. Sy oortuiging is egter nie beïnvloed deur wat ons doen nie, maar beïnvloed deur die waarheid dat God ons geskep het, ons liefhet en geroep het.

Luister: Lukas 19:1-10

Jesus en Saggeus

1Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. 2Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man. 3Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. 4Hy hardloop toe vooruit en klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. 5Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.”

6Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. 7Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ‘n sondige man tuis!”

8Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.” 9Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham. 10Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. ”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wie was Saggeus volgens die mense?
 • Wat dink jy het Saggeus oor homself gedink?
 • Volgens Jesus, wie was Saggeus?
 • Watter effek het die manier waarop Jesus na Saggeus gekyk het op Saggeus se lewe gehad?
 • Op watter maniere kan jy jouself in Saggeus se skoene inleef?
 • Hoe beïnvloed hierdie verhaal die manier waarop jy na ander kyk?

Doen:

 • Elke keer wanneer jy vandag in ’n spieël kyk, sê vir jouself: “Ek is ’n kind van God. Ek is ’n vry mens.”

Bid:

 • Lees die teks weer stadig deur. Vra die Heilige Gees om ’n woord of ’n prentjie in jou gedagtes te laat opkom wat jou sal help om jouself te sien soos Hy jou sien, maar ook om ander mense te sien soos Hy hulle sien. 

Tiener fokus:

 • Skryf jou naam van bo na onder op ’n skoon bladsy. Kry by elke letter van jou naam ’n woord wat een van jou beste eienskappe beskryf. Plak dit in jou kasdeur of enige plek waar jy dit gereeld sal raaksien om jou te herinner aan hoe God jou ook sien.
 • Dink aan iemand wat jy gewoonlik beoordeel omdat hy/sy anders is. Besluit om wanneer jy daardie persoon weer sien, hom/haar vriendelik te groet.

Familie fokus:

 • Laat druk ’n foto van elkeen in jul familie. Laat almal in julle huis die mooiste of beste eienskap van die een op die foto agterop neerskryf, saam met ’n een-sin-gebed.
 • Soek ‘n boom wat net reg is vir boomklim. Hoeveel uit jul familie kan in die boom klim? Gesels daarna oor hoekom Saggeus in ‘n boom geklim het.

1. Inspirasie van die Bybel

Ons glo dat die Bybel die maatstaf is waarmee ons ons lewe meet. Die Bybel is deur baie skrywers oor ‘n lang tydperk geskryf in die antieke tyd. Die Bybel is ‘n versameling verhale en geskrifte wat oor baie jare tot stand gekom het en wat vertel van hoe God met mense op reis is. Ons glo dat God in die afspeel van die storie, die oorvertel daarvan, die skryf daarvan en die oordrag en vertaling daarvan betrokke was deur Sy Gees. Ons glo dat God steeds vandag vir ons in die lees van die Bybel inspireer en ons help om die storielyn te verstaan en die beginsels daaruit vandag toe te pas. 


Delf Dieper: Die Woord

— Coenie Burger

Lees meer:


Luister: Esegiël 2: 9 – 3:3

Die opdrag aan Esegiël

9Toe sien ek daar is ‘n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was ‘n boekrol. 10Die hand het die boekrol voor my oopgerol. Dit was aan albei kante volgeskryf, en wat daarop geskryf was, was klaagliedere, treurliedere en smartroepe.

3 1Die stem het vir my gesê: “Mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel.”

2Ek het my mond oopgemaak, en die Here het my die boekrol laat eet. 3Hy het vir my gesê: “Mens, eet die boekrol wat Ek jou gee, eet jou vol.” Ek het dit geëet, en dit was soet soos heuning in my mond.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoe is die Bybel vir jou anders as ander boeke?
 • Hoekom moes Esegiël die boekrol eet? Waarvan is dit ‘n simbool?
 • Hoe kan ons die woord van God “eet”?
 • Dink aan ‘n keer toe jy die woord gelees het en dit jou geïnspireer het?

Doen:

 • Soek iemand met wie jy kan gesels oor uitdagende gedeeltes in die Bybel.

Bid:

 • Here, maak die Bybel vir my so soet soos heuning, sodat dit my lewe voortdurend kan verander.

Tiener fokus:

 • Laai die Bybel op jou foon af en lees elke dag ‘n gedeelte.

Hier is ‘n paar apps wat jy kan aflaai. Die Afrikaanse Bybel is op beide beskikbaar: youversion.com of m.bibles.co.za.

Familie fokus:

 • Laat elke lid van die familie ‘n gunsteling teks kies en plak dit op in die huis. Die uitdaging is dat almal een nuwe teks leer voor die einde van die week.

2. Konteks van die Bybel

Wanneer ons die Bybel lees moet ons onthou dat dit baie lank terug geskryf is deur verskeie skrywers in ‘n antieke kultuur. Die Bybel is ‘n versameling stories, legendes, gedigte, liedere, geskiedkundige verhale en nog baie meer wat oor ‘n lang tydperk oorvertel en versamel is. Die antieke kultuur van daardie tyd is deel van die storie en God het in daardie tyd binne in hulle pre-moderne verstaan van die wêreld hulle ontmoet. Hulle ervaring van God en verstaan van hulle geloofstorie is dus deur hulle kultuur en hulle eie geskiedenis beïnvloed. Om die boodskap van die Bybel te ontdek, is dit dus belangrik om die konteks van daardie tyd in ag te neem. Binne in hierdie spesifieke konteks van elke verhaal is daar sleutels wat ons kan gebruik om die teks beter te kan verstaan in vandag se konteks.


Delf Dieper: Konteks

— Ian Nell

Lees meer:


Luister: Josua 6:1-21

Die inname van Jerigo

1 Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete; niemand het uitgegaan of ingekom nie. 2Die Here het vir Josua gesê: “Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. 3Julle moet om die stad loop; al die manne onder wapen moet een maal om die stad gaan, en dit moet julle ses dae lank doen. 4Sewe priesters moet elkeen ‘n ramshoring voor die ark uit dra.

“Die sewende dag moet julle sewe maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshorings blaas, 5en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet hard uitskreeu. Die muur van die stad sal dan inmekaar stort en die manskappe kan oorklim, elkeen reguit vorentoe.”

6Josua seun van Nun het die priesters geroep en vir hulle gesê: “Vat die verbondsark en laat sewe priesters elkeen ‘n ramshoring voor die ark van die Here uit dra.” 7Vir die manskappe het hy gesê: “Kom verby en loop om die stad. Die gewapende manne moet verbygaan voor die ark van die Here uit.”

 8Josua was nog besig om met die manskappe te praat, toe kom die sewe priesters wat elkeen ‘n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, verby en blaas die ramshorings terwyl die verbondsark van die Here agter hulle aan kom. 9Die gewapende manne het voor die priesters geloop wat die ramshorings blaas, en die agterhoede het die ark gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas.

10Josua het die manskappe beveel: “Julle moenie skreeu of ‘n geluid laat hoor nie; nie ‘n woord moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê: ‘Skreeu!’ nie, dan moet julle skreeu.” 11Josua het die ark van die Here toe om die stad laat gaan. Toe dit een maal om was, het hulle na die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. 12Die volgende môre het Josua vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here gedra. 13Die sewe priesters wat elkeen ‘n ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramshorings geblaas terwyl hulle loop; die gewapende manne het voor hulle geloop, en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. 14Hulle het die tweede dag een maal om die stad geloop en het toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle ses dae gedoen.

15Die sewende dag het hulle vroeg, toe die rooidag breek, begin. Hulle het sewe maal om die stad gegaan, in dieselfde volgorde as tevore. Daardie dag het hulle dus sewe maal om die stad gegaan. 16Na die sewende maal het die priesters die ramshorings geblaas. Josua het vir die manskappe gesê: “Skreeu! Die Here gee die stad aan julle oor! 17Dit moet heeltemal uitgedelg word as banoffer vir die Here: die stad en al wat daarin is, behoort aan die Here. Net die prostituut Ragab mag lewe, sy en almal by haar in die huis, want sy het die verkenners wat deur ons uitgestuur is, weggesteek. 18 Maar weerhou julle van wat aan die Here behoort. Moet niks vat van wat aan Hom behoort en vernietig moet word nie, anders maak julle dat die kamp van Israel self vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. 19Die silwer en goud en die brons- en ystergoed in die stad is alles aan die Here gewy. Dit moet in die skatkis van die Here kom.” 20Toe skreeu die manskappe en die ramshorings blaas. Net toe die manskappe die ramshorings hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure inmekaar en die manskappe gaan oor, die stad in. Hulle het die stad ingeneem 21en al wat daarin is, uitgedelg, man en vrou, jonk en oud, selfs die beeste, die skape en die donkies.

 Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wat val jou op as jy die verhaal hoor?
 • Blaai terug deur jou Bybel, plot wanneer hierdie verhaal in Israel se geskiedenis plaasgevind het?
 • Wat is ‘n ramshoring, die ark, priesters, die skatkis van die Here en die simboliek van die getal 7?
 • Hoe dink ons vandag anders oor ander volke, oorlog, grondbesit, die waarde van mense (en diere) se lewens, verwoesting, plundertogte en God se wil?
 • Het God verander van daardie tyd tot nou?
 • Hoe dink jy moet ‘n mens hierdie verhaal lees in die lig van Jesus se koms en die evangelie?
 • In die lig van die konteks wat verander het, is daar ‘n waarheid wat jy steeds uit die verhaal kan haal?

Doen:

 • Google die geskiedenis van die stad Jerigo, en kyk na prente en kaarte daarvan.

Bid:

 • Hoe beïnvloed nasionalisme en ons huidige land se konteks jou eie denke oor God en die wêreld? Doen biddend selfondersoek na jou eie gesindheid oor ander volke en jou moontlike vooropgestelde idees oor Sy betrokkenheid in geskiedenis.

Tiener fokus:

 • Hou ‘n Bybelse ete waar jul die kos en tradisies van die Ou Testament gebruik.

Familie fokus:

 • Kyk op die internet hoe musiekinstrumente in die Bybel gelyk het. Maak jul eie musiek instrumente en sing ‘n paar lofliedere saam.

3. Hoe lees ons die Bybel?

Die Bybel is ‘n versameling van geskrifte wat in verskillende genres geskryf is. Die Psalms is byvoorbeeld poësie, terwyl die Evangelies verhale is. Die verskillende boeke van die Bybel is ook dikwels samestellings van verskillende mondelingse verhale wat oor tyd oorgelewer is. Die verhale van die Bybel was nie van die begin af vanaf Genesis tot Openbaring geskryf nie, maar was eers later in hierdie volgorde gerangskik. Die verloop van geskiedenis, tyd sowel as die opennbaring van God (soos die koms van Jesus en die Gees) het ‘n impak op die storielyn van die Bybel en daarom is die Bybel juis in hierdie spesifieke volgorde gesit. Die Gees help ons om die Bybel (wat baie jare terug geskryf is) te lees, te verstaan en die waarhede daarin in vandag se tyd en konteks toe te pas.


Delf Dieper: Hoe lees ons die Bybel?

— Prof L. Juliana Claassens

Lees meer:


Luister: Lukas 2: 41-52

Die Kind Jesus by die tempel

41Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfees Jerusalem toe gegaan. 42Toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. 43En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die Kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. 44Omdat hulle gedink het Hy is by die reisgeselskap, het hulle ‘n dag lank gereis voordat hulle Hom onder die familie en bekendes begin soek het.

45Toe hulle Hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na Hom. 46Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry waar Hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. 47Almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. 48Toe sy ouers Hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir Hom: “Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek.” 49Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?”

50Hulle het nie begryp wat Hy daarmee bedoel het nie. 51Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en Hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 52En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wat verras jou in die verhaal?
 • Omkring die aksie woorde in verse 46- 50. Watter leidrade gee dit vir jou oor die manier waarop jy die Bybel kan benader?
 • In die tempel sou hulle die geskrifte gelees het, na geleerdes geluister het, besprekings gehou het en mekaar vrae gevra het. Watter rol speel ander mense in jou lewe om die Bybel te lees?
 • Jesus se ouers het nie alles verstaan nie. Hoekom is dit nie moontlik om alles in die Bybel te verstaan nie?
 • Die verhaal begin en eindig met ‘n reis. Hoe is reis ook ‘n goeie metafoor vir Bybel-lees?

Doen:

 • Raak deel van ‘n groep of vra ‘n vriend om saam met jou te reis deur ‘n Bybelboek.

Bid:

 • Here, hieroor worstel ek…

Tiener fokus:

 • Werk saam met iemand en kyk of julle die hoof gebeure van die storie van die Bybel in een bladsy kan beskryf. Kyk nou na jou Bybel se inhoudsopgawe. Kan jy een woord langs elke Bybelboek skryf oor wat die hoof gebeurtenis of tema in daardie boek is?
 • Kyk na ‘n komedie fliek of TV program asof dit ‘n tragiese drama is. Jy mag nie lag nie! Gesels met iemand oor hoekom genres belangrik is as ons die Bybel lees. 

Familie fokus:

 • Beeld die boeke van die Bybel met gekleurde blokkies, koppies of roomys stokkies uit. Jy sal goeie idees en speletjies kry as jy “bible books” op pinterest.com soek.

4. God se stem onderskei

Tussen vol programme en skedules vind ons dit soms moeilik om God se stem te hoor en te onderskei. En selfs wanneer ons God se stem hoor is ons nie altyd seker of dit werklik God se stem is wat ons hoor nie. Ons kan God se stem op verskeie maniere hoor en onderskei, maar een van die belangrikste maniere waarop God met ons praat is deur die Skrif – met ander woorde deur die Bybel en deur Jesus wat God se lewende Woord op aarde is. Dit is waar God se wil vir ons en vir hierdie wêreld openbaar word. Om God se stem te hoor, moet ons dus tyd maak om die Woord (Jesus en die Bybel) te leer ken en daarna te luister. Soms het ons mense nodig om ons te help onderskei en te dink oor dit wat ons gehoor het. Hoe gelowiges in die verlede en in die groter kerk vandag die Bybel lees, kan ons vir ons leidrade gee om dit te verstaan. 

Luister: 1 Samuel 3: 1-18

Die eerste openbaring aan Samuel

1 Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie.

2 Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê, 3 en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was,4 en toe roep die Here na Samuel.

Samuel het geantwoord: “Ek kom!” 5 Hy het na Eli toe gehardloop en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Maar Eli sê: “Ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.” En Samuel het gaan lê. 6 Die Here het weer na Samuel geroep, en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe sê Eli: “My seun, ek het nie geroep nie! Gaan lê maar weer.”  7 Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie.

8 Die Here het Samuel toe ‘n derde keer geroep, en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê: “Hier is ek, want u het my geroep.” Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het, 9 en Eli sê vir Samuel: “Gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy: Praat, Here, u dienaar luister!” Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. 10

Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep: “Samuel, Samuel!” En Samuel sê: “Praat, Here, u dienaar luister!”

11 Die Here sê toe vir Samuel: “Ek gaan ‘n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, se twee ore sal laat tuit. 12 Op daardie dag sal Ek vir Eli alles voltrek wat Ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot end. 13 Ek het aan hom bekend gemaak dat Ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. 14Daarom bevestig Ek met ‘n eed aangaande die familie van Eli: die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen word nie.”

15 Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend, en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. 16 Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê: “Samuel, my seun!” Hy het gesê: “Ek kom!” 17Eli sê toe: “Wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf as jy iets van wat Hy aan jou bekend gemaak het, vir my wegsteek.”

18Toe vertel Samuel hom alles; hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê: “Hy is die Here, laat Hom doen soos Hy wil.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • As jy ‘n kleur moes koppel aan die gedeelte en hoe dit jou laat voel, wat sal dit wees en hoekom?
 • Kan jy dink aan ‘n ervaring waar jy gevoel het God praat met jou?
 • Hoekom dink jy is dit moeilik vir Samuel om God se stem te onderskei? Wat dink jy het gehelp dat Hy uiteidelik God se stem kon onderskei?
 • Hoekom dink jy was dit belangrik dat Samuel sê: “Spreek Heer, U dienaar luister”?
 • Waar sien of hoor jy gewoonlik God se stem?
 • Wat dink jy maak dit vir jou moeilik/maklik om God se stem te onderskei? 

Doen:

 • Probeer om vir twee of drie ure in jou dag nie te praat nie en slegs te luister na ander. Probeer reageer in gesprekke deur eerder vrae te vra as stellings te maak. 

Bid:

 • Raak stil en probeer slegs op jou asemhaling en God se teenwoordigheid fokus vir 5min (of so lank jy kan). As jou gedagtes dwaal bring dit weer terug.

Tiener fokus:

 • YouTube Bouwer Bosch se video “God” en luister of dit vir jou iets sê oor hoe hy/ons God se stem onderskei.

Familie fokus:

Speel “Telefoontjie-Telefoontjie” waar die eerste persoon in die ry ‘n kort boodskap in die persoon langs hulle se oor fluister. Hierdie boodskap word dan al in die ry af vir elke persoon gefluister. Die laaste persoon moet dit wat hulle gehoor het hardop sê. Mens moet fyn luister om die regte boodskap te hoor en oor te dra. Gesels oor hoe dit verskil van hoe ons God se stem hoor.

5. Heilige Gees

Ons glo in ’n Drie-enige God, maar tog sukkel ons om hierdie Drie-eenheid te beskryf. Ons mag dalk probeer God opdeel in drie gelyke dele, waarvan die Vader, Seun en Gees elkeen ’n afsonderlike derde is, maar ons kan nie die drie persone van die Drie-Enige God skei nie. Ons kan God beskryf in metafore wat Vader, Gees en Seun elkeen afsonderlike rolle gee, maar dit kan lei daartoe dat ons die drie as afsonderlike entiteite beskou. Dit sal ontrou wees aan die Bybel en ons belydenis van die eenheid van God Drie-enig. Ons glo dat die werk van die Vader óók die werk van die Seun is en óók die werk van die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is die Vader en die Seun wat ewig by ons, in ons, en om ons is.


Delf Dieper: Die Heilige Gees

— Henco van der Westhuizen

Lees meer:


Luister: Handelinge 1:1-8

Die belofte van die Heilige Gees

1My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het. 3Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. 4Terwyl Hy ’n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het. 5Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ’n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

6Toe hulle ’n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. 8Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Waarom, dink jy, het die dissipels gevra of Jesus nou ’n koninkryk vir Israel oprig?
 • Hoe lyk Jesus se koninkryk? Hoe kom dit tot stand?
 • Wie is die Heilige Gees vir jou?
 • Wat doen die Heilige Gees in jou lewe?
 • Waarom kort ons die Heilige Gees? Hoekom is die Bybel nie genoeg nie?
 • Jesus het sy dissipels gestuur na Jerusalem, Judea, en Samaria, en na die “uithoeke van die wêreld”. Waarheen stuur hy vir jou?

Doen:

 • Dink aan ’n probleem in jou omgewing wat nie maklik oplosbaar is nie, en gesels met ’n predikant of geestelike vennoot oor hoe die Heilige Gees julle kan lei om dit aan te spreek. 

Bid:

 • Bid dat jy sal luister na die Heilige Gees se stem, en luister dan op ’n manier wat vir jou werk, soos in stilte of terwyl jy dink oor ‘n teksgedeelte of terwyl Christelike musiek speel. 

Tiener fokus:

 • Deel die vraag “Wie is die Heilige Gees vir jou?” op ’n aanlyn groep of op sosiale media, of lig die vraag by jou jeuggroep, en neem deel aan die gesprek wat volg.
 • Steek ‘n kers aan en dink na oor hoekom die Heilige Gees soms as vuur beskryf word.

Familie fokus:

 • Staan buite in die nag en kyk na sterre. Gesels oor die sterre oor hoe wonderlik hulle is. Praat dan oor hoe helder elkeen brand, en oor hoe die Heilige Gees ons ook vir Jesus kan laat brand.