1. Aan God die eer

God is die Skepper van die wêreld. God is ons Versorger en Vriend, die Almagtige, Alomteenwoordige God wat ons in genade kies en onvoorwaardelik liefhet. God kom wys vir ons deur Jesus hoe God se koningskap op aarde lyk. God is steeds betrokke in mense se lewens en in God se skepping deur die werking van die Heilige Gees. Ons lewensdoel is om God te aanbid en eer te gee deur alles wat ons is, dink, doen en sê. Aanbidding beteken om God al die eer te gee deur hoe ons daaglikse lewe en in die manier waarop ons God se koninkryk uitleef en vestig. God roep ons om die wêreld te help genees, en God se vrede en geregtigheid op aarde te bring.


Delf Dieper: Soli Deo Gloria

Robert Vosloo

Lees meer:


Luister: Lukas 7:36-50

Jesus by Simon, die Fariseër

 36Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem.

37‘n Sekere vrou in die dorp, wat ‘n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ‘n albaste flessie met reukolie 38en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.

39Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ‘n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ‘n sondares is.”

40Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.”

“Meneer, sê dit maar!” antwoord hy.

41Jesus sê toe: “Twee mense was in die skuld by ‘n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig. 42Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?”

43Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het.”

“Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus, 44en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 45‘n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. 46My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. 47Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”

48En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.”

49Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?”

50Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Kan jy jouself vereenselwig met die sondig vrou, Jesus of Simon in die verhaal? Hoekom?
 • Hoe verras Jesus jou in hierdie verhaal?
 • Wat is die hart van aanbidding volgens hierdie gedeelte?
 • In watter aspek van jou lewe is dit vir jou ‘n uitdaging om tot God se eer te leef?
 • Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor jou eie oorgawe?

Doen:

 • Probeer doelbewus hierdie week na meer aanbiddingsmusiek luister of self te sing wanneer jy alleen is.

Bid:

 • Lees Filippense 4:18. Stap in die tuin en let op die reuke van die plante en omgewing. Vra vir Jesus om jou lewe ‘n “aangename geur” vir Hom te maak.

Tiener-fokus:

 • Plak op jou kamerdeur, jou spieël en deodorant ‘n plakker wat sê “God se eer” sodat jy onthou dat jou optrede en voorbeeld soos ‘n aangename geur moet wees.

Familie-fokus:

 • Maak ‘n weekrooster van almal in die familie se aktiwiteite. Gesels saam oor hoe ‘n mens tot God se eer in elkeen van hierdie dinge kan leef.

2. Keuses

“Jy maak keuses en dan maak jou keuses jou.” Ons staan elke dag voor honderde keuses en die keuses wat ons maak het ‘n groot impak op ons lewe. ‘n Mens moet daarom mooi dink oor sommige keuses in jou lewe. Sommige keuses kan jou lewe ontspoor. Goeie keuses kan jou in ‘n positiewe rigting stuur. Om die Here te kies, of nie, is ‘n keuse wat dikwels in die Bybel gestel word. Hierdie keuse het ook ‘n groot invloed op die res van jou lewe. Dit bepaal die vertekpunt van baie ander besluite in jou lewe. As jy bv. vir die Here gekies het, behoort dit ‘n invloed te hê op jou keuses van vriende, geld, jou tydsbesteding, ens.

Dit is ook belangrik om te onthou dat die Here elke dag kies om die pad saam met jou te loop en getrou aan jou te bly.

Luister: Daniël 3:1-30  

Daniël se drie vriende

 1Koning Nebukadnesar het ‘n goue beeld laat maak, dertig meter hoog en drie meter breed, en dit laat oprig in die Duradal in die provinsie Babel. 2Toe het hy opdrag gegee dat al sy amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaar moes kom vir die wyding van die beeld wat die koning laat oprig het. 3So het al die hoë amptenare, die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs, die raadgewers, die tesourieamptenare, die regters, die landdroste, al die hoofamptenare van die provinsie, bymekaargekom vir die wyding van die beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het en hulle het voor die beeld gaan staan.

4′n Aankondiger het hard geroep: “Alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel: 5Wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, en dit aanbid. 6Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in ‘n brandende oond gegooi word.” 7Daarom het al die volke, nasies en taalgroepe, sodra hulle die geluid van trompet, fluit, siter, lier, harp of enige ander musiekinstrument hoor, voor die goue beeld wat koning Nebukadnesar laat oprig het, gebuig en dit aanbid. 

8Dit was toe dat sekere Galdeërs die Jode gaan verkla het. 9Hulle het vir koning Nebukadnesar gesê: “Mag die koning baie lank lewe! 10U het ‘n bevel uitgevaardig dat enigiemand wat die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument, voor die goue beeld moet buig en dit moet aanbid. 11Wie nie buig en die beeld aanbid nie, moet in ‘n brandende oond gegooi word. 12Maar, U Majesteit, nou is daar Jode, Sadrag, Mesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u god nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie.” 

13Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadrag, Mesag en Abednego laat kom. Dié manne is voor die koning gebring, 14en Nebukadnesar het vir hulle gesê: “Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my god nie dien nie, die goue beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie? 15Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid sodra julle die geluid hoor van trompet, fluit, siter, lier, harp, ‘n ander blaas- of musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in ‘n brandende oond gegooi word, en watter god sal julle uit my mag kan red?”

16Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnesar geantwoord: “Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. 17Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 18Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.”

19Toe het Nebukadnesar wit geword van woede vir Sadrag, Mesag en Abednego en opdrag gegee dat die oond sewe maal warmer gemaak moet word as gewoonlik. 20Daarna het hy van die sterkste manne in sy lyfwag beveel om vir Sadrag, Mesag en Abednego vas te bind en hulle in die brandende oond te gooi. 21Hulle is toe vasgebind en sommer met hulle hemde, broeke en kopdoeke, met al hulle klere, in die brandende oond gegooi. 22Omdat die koning se opdrag so streng was, was die oond so verskriklik warm dat die manne wat vir Sadrag, Mesag en Abednego moes ingooi, deur die vlamme doodgebrand is. 23Maar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het vasgebind binne-in die brandende oond geval.

24Toe het koning Nebukadnesar verskrik opgespring en vir sy raadgewers gevra: “Het ons dan nie drie manne vasgebind in die oond gegooi nie?” En hulle sê vir hom: “Dit is so, U Majesteit!” 25Hy sê toe: “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ‘n hemelwese!” 26Toe het Nebukadnesar na die bek van die brandende oond toe gekom en geroep: “Sadrag, Mesag en Abednego, dienaars van die allerhoogste God, kom uit hierheen!” En Sadrag, Mesag en Abednego het uit die oond uitgekom.

27Toe die goewerneurs-generaal, die goewerneurs, die administrateurs en die raadgewers van die koning nader kom, sien hulle aan die manne dat die vuur niks aan hulle liggame kon doen nie, dat hulle hare op hulle koppe nie eens geskroei was nie en dat hulle klere niks makeer nie; jy kon nie eens ruik dat hulle in die vuur was nie.

28Toe sê Nebukadnesar: “Aan die God van Sadrag, Mesag en Abednego kom die eer toe, Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel verontagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige god behalwe húlle God te dien of te aanbid. 29Daarom vaardig ek ‘n bevel uit dat enige persoon, van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesag en Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis ‘n puinhoop gemaak moet word. Daar is immers geen ander god wat in staat is om so te red nie.”

30Die koning het toe gesorg dat dit voorspoedig gaan met Sadrag, Mesag en Abednego in die provinsie Babel.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hierdie is die bekende verhaal van drie mense wat voor die keuse gestaan het of hulle hul God gaan verraai deur voor ‘n ander beeld te buig. Dink aan ‘n geleentheid toe jy ‘n keuse moes maak om óf jou geloof te bely óf stil te bly.
 • Watter dinge in vandag se lewe maak dit soms vir ons moeilik om vír die regte saak te kies?
 • Kan jy dink aan ‘n keer toe ‘n keuse wat jy gemaak het vir jou goed uitgewerk het? Wat het jou gehelp om ‘n goeie keuse te maak?
 • Kan jy dink aan ‘n keer toe ‘n keuse van jou nie lekker uitgewerk het nie? Watter gevolge het dit meegebring?

Doen:

 • Kies vandag om ‘n ander roete skool toe of werk toe te ry of ‘n ander oggend roetine te volg. Wat sien jy anders raak? 

Bid:

 • Watter keuses lê swaar op jou tafel tans? Neem tyd om rustig met God daaroor te gesels.

Tiener-fokus:

 • Praat vandag met iemand oor ‘n keuse wat jy moet maak. Moenie voel jy is alleen verantwoordelik om jou keuses uit te oefen nie. God het mense vir mekaar gegee om mekaar te help met keuses.

Familie-fokus:

 • Maak tien kaartjies wat elk twee keuses op het. Elke aand kan iemand in die familie ‘n kaartjie kies en een van die opsies op die kaartjies kies. Op die kaartjies kan goed staan soos bv. “Ek sal vanaand jou rug vir vyf minute krap,” óf: “Ek sal die skottelgoed was,” óf: “Ek sal môre jou skoolbroodjies maak,” óf: “Ek sal vir jou tee maak.”

3. Diensbaarheid

Jesus kom wys vir ons wat opregte diensbaarheid beteken – om bereid te wees om jouself te verneder sodat ander verhoog kan word. Jesus se diensbaarheid kom wys vir ons hoe God se koninkryk lyk – waar niemand té belangrik is om iemand anders te dien nie en waar leiers juis bereid moet wees om van hulself op te offer vir ander.  Jesus se voorbeeld wys vir ons dat diensbaarheid begin met ‘n gesindheid van liefde.


Delf Dieper: Diens aan ander

Braam Hannekom

Lees meer:


Luister: Johannes 13:1-17

Jesus was die voete van sy dissipels

1Voor die viering van die paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir Hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is, liefgehad, Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad.

2Jesus en sy dissipels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. 3Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan. 4Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. 5Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.

6Toe Hy by Simon Petrus kom, vra dié vir Hom: “Here, gaan Ú mý voete was?”

7En Jesus antwoord hom: “Wat Ek doen, begryp jy nie nóú nie, maar later sal jy dit verstaan.”

8Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom: “As Ek jou nie was nie, het jy nie deel aan My nie.”

9Simon Petrus sê toe vir Hom: “Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig.”

10En Jesus sê vir hom: “Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon; hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie.”

11Jesus het geweet wie Hom sou verraai; daarom het Hy gesê: “Julle is nie almal skoon nie.” 

12Toe Hy hulle voete klaar gewas en sy bokleed aangetrek het en weer aangesit het, sê Hy vir hulle: “Verstaan julle wat Ek vir julle gedoen het? 13Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. 14As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. 15Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. 16Dít verseker Ek julle: ‘n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ‘n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. 17Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld? 

Dink:

 • Hoekom het Jesus besluit om die dissipels se voete te was?
 • As jy die verhaal in ‘n moderne konteks moes oorskryf, wat dink jy sou Jesus gedoen het om diensbaarheid te illustreer?
 • Wat leer Jesus se voorbeeld vir ons oor hoe God van ons as Christene verwag om te leef in die wêreld?
 • Is diensbaarheid maklik vir jou? Hoekom? Hoekom nie?
 • Kan diensbaarheid verder strek as net ander mense? Wat van die skepping?

Doen:

 • Tree diensbaar op teenoor iemand hierdie week. Onthou om diensbaar te wees beteken om iets van jouself op te offer – gee van jou tyd om iemand anders se lewe makliker te maak!

Bid:

 • Jesus, help my om ander te dien deur…

Tiener-fokus:

 • Doen vir elke lid in jou familie iets diensbaar sonder dat hulle daarvoor vra.
 • Stap kaalvoet vir ‘n dag lank en dink aan hoe jy diensbaar kan wees vir mense in nood.

Familie-fokus:

 • Gee vir elkeen in die gesin kans om die ander gesinslede se voete te was. Doen dit as ‘n teken dat julle bereid is om diensbaar te wees in die huis vir mekaar.
 • Hang ‘n skoen by die voordeur as ‘n teken daarvan dat julle kies om diensbaar te leef.
 • Gesels saam oor hoe jy met al jou liggaamsdele diensbaar kan wees. Kop, hande, voete, ore, mond, oë, hart. Julle kan ‘n plakkaat maak van al die idees.

4. Dankbaarheid

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uitting te gee aan dankbaarheid. ‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

Luister: Markus 12:41-44

Die arm weduwee se gawe

41Jesus het toe regoor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. 42Daar het toe ‘n arm weduwee gekom en twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. 43Hy het sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. 44Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe.” 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Dink terug aan ‘n tyd toe iets slegs met jou gebeur het en/of toe dit nie goed met jou gegaan het nie. Hoe was jou gebede en optrede in daardie tyd?
 • Hoe daag die arm weduwee se gedrag jou uit?
 • Lees vers 44 weer rustig deur. Wat wil God vir jou deur hierdie vers sê?
 • Hoekom leef party mense meer dankbaar as ander?
 • Wat is die motivering vir dankbaarheid, met ander woorde, hoe kan jy meer dankbaar wees?

Doen:

 • Skryf die woord “dankbaar” op stukkies papier. Loop deur jou huis en plak dit op voorwerpe wat jy dikwels as vanselfsprekend ervaar, maar eintlik voor dankbaar moet wees. Hou die papiertjies so ‘n week op die voorwerpe en herinner jouself om dankbaar te wees elke keer as jy dit sien. 

Bid:

 • Maak ‘n gebedshouer met klippies of roomysstokkies waarop jy verskillende onderwerpe skryf soos familie, skool, kos, kerk, geld, sport, vriende, Bybel. Trek elke dag een onderwerp en dink oor een ding waarvoor jy kan dankie sê daaroor. 

Tiener-fokus:

 • Daag jou vriende uit om saam met jou ‘n “Pay it Forward-challenge” te begin. Elke keer wanneer julle iets ervaar waarvoor julle dankbaar is, gaan doen iets goed vir iemand anders sonder dat hulle dit verdien, verwag of vra.
 • Maak ‘n akroniem met die letters “D”, “A”, “N”, “K”, “I” en “E” wat jou herinner aan dinge waarvoor jy dankbaar is.

Familie-fokus:

 • Maak ‘n spaarbussie met die woord: “Dankbaarheid” op. Gooi gereeld saam ‘n geldjie daaraan wanneer julle iets ervaar het waarvoor julle spesifiek dankbaar is. Wanneer die bussie vol is, gee dit aan jou gemeente. Vind uit of hulle ‘n dankbaarheidsoffer of iets soortgelyks het.
 • Koop sjokolade-munte met jou sakgeld en gee dit vir lukrake mense om hul dag op te vrolik! Onthou telkens die weduwee se storie.
 • Kies een van jou speelgoed of kledingstukke wat jy nog gebruik en gee dit weg vir iemand anders.

5. Koninkryk

Die Koninkryk van God kan vergelyk word met ‘n  eko-sisteem. ‘n Mens kan nie ‘n eko-sisteem sien nie, dit beskryf egter iets baie belangrik: die noodsaaklike netwerk of verhouding tussen organismes en hul omgewing. Netso is die Koninkryk mense wat binne God se wil en tot God se eer leef te midde van die gewone wêreld. Die koninkryk van God is nie ‘n sigbare plek nie, maar ‘n onsigbare groeiende werklikheid.


Delf Dieper: Ons glo… in die Koninkryk van God?

Nadia Marais

Lees meer:


Luister: Matteus 13:24-30 en 36-43

Die gelykenis van die onkruid tussen die koring

24Hy het nog ‘n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: “Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met ‘n man wat goeie saad op sy land gesaai het. 25Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. 26Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. 27Die slawe van die boer kom sê toe vir hom: ‘Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan?’ 28Hy antwoord hulle: ‘Dit is ‘n vyand se werk.’ Die slawe sê toe vir hom: ‘Wil u hê ons moet dit gaan uittrek?’ 29‘Nee,’ sê hy, ‘as julle die onkruid nou bymekaarmaak, sal julle die koring saam uittrek. 30Laat altwee saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir dié wat oes, sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe.’ ”

Daarna het Jesus van die mense af weggegaan huis toe. Sy dissipels kom toe by Hom en vra: “Verduidelik tog vir ons die gelykenis van die onkruid in die land.”

37Jesus antwoord: “Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens. 38Die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die mense van die koninkryk; die onkruid is die aanhangers van die Bose; 39die vyand wat die onkruid saai, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld; dié wat oes, is die engele. 40“Soos die onkruid bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit by die voleinding van die wêreld wees. 41Die Seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val, en almal wat die wet van God oortree,42en sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. 43Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. “Wie ore het, moet luister.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wat vertel die gelykenis van die onkruid tussen die koring vir jou oor die Koninkryk?
 • Hoekom is dit moeilik om tussen die koring en onkruid te onderskei?
 • Hoekom is dit moeilik is om te onderskei tussen mense van die Koninkryk en aanhangers van die bose?
 • Is dit moontlik dat dit wat ons as “onkruid” beskou, nog koring kan word?
 • Hoe help die beeld van ‘n eko-sisteem jou om die Koninkryk anders te verstaan?
 • Watter dinge bedreig God se koninkryk of “eko-sisteem”? Watter dinge bou dit?

Doen

 • Watter dinge bedreig die fisiese eko-sisteme van die wêreld? Hoekom is dit belangrik om vir die omgewing te sorg, te herwin en energie en water te bespaar? Dink aan maniere waarop jy hierdie week dit kan begin doen.

Bid

 • Here, maak my deel van U wêreld, U Koninkryk, U eko-sisteem. Neem my lewe en …

Tiener-fokus

 • Gaan stap ‘n ent in die natuur of sit ‘n rukkie in die tuin. Raak bewus van die natuur se fynste besonderhede om jou. Indien jy nie buite kan sit nie, sit voor ‘n venster en hou die wolke, bome of voëls dop. Dink saam en gesels oor hoe God se koninkryk onsigbaar is en tog oral is.
 • Kyk hoe baie jy hierdie week kan stap in plaas van ry na jou skool, aktiwiteite of vriende.
 • Raak bewus van jou eko-spoor deur ‘n vraelys aanlyn te voltooi deur “carbon footprint calculator” te soek op die internet.

Familie-fokus

 • Plant boontjies in watte of groenteplantjies in die tuin en versorg dit. Gesels saam oor hoe God die natuur versorg en hoe die verskillende dele van die natuur inter-afhanklik is van mekaar. Gesels saam hoe ons geroep is om in harmonie met die aarde en mekaar te lewe.
 • Gebruik herwinbare rommel om iets nuut te maak. Soek op die internet vir idees deur “upcycle home projects” of “upcycle home crafts” in te tik.