You are currently viewing 1. Aan God die eer

1. Aan God die eer

 • Post author:
 • Post category:Eer van God

God is die Skepper van die wêreld. God is ons Versorger en Vriend, die Almagtige, Alomteenwoordige God wat ons in genade kies en onvoorwaardelik liefhet. God kom wys vir ons deur Jesus hoe God se koningskap op aarde lyk. God is steeds betrokke in mense se lewens en in God se skepping deur die werking van die Heilige Gees. Ons lewensdoel is om God te aanbid en eer te gee deur alles wat ons is, dink, doen en sê. Aanbidding beteken om God al die eer te gee deur hoe ons daaglikse lewe en in die manier waarop ons God se koninkryk uitleef en vestig. God roep ons om die wêreld te help genees, en God se vrede en geregtigheid op aarde te bring.


Delf Dieper: Soli Deo Gloria

Robert Vosloo

Lees meer:


Luister: Lukas 7:36-50

Jesus by Simon, die Fariseër

 36Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem.

37‘n Sekere vrou in die dorp, wat ‘n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ‘n albaste flessie met reukolie 38en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.

39Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ‘n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ‘n sondares is.”

40Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.”

“Meneer, sê dit maar!” antwoord hy.

41Jesus sê toe: “Twee mense was in die skuld by ‘n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig. 42Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?”

43Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het.”

“Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus, 44en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 45‘n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. 46My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf. 47Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”

48En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.”

49Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?”

50Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Kan jy jouself vereenselwig met die sondig vrou, Jesus of Simon in die verhaal? Hoekom?
 • Hoe verras Jesus jou in hierdie verhaal?
 • Wat is die hart van aanbidding volgens hierdie gedeelte?
 • In watter aspek van jou lewe is dit vir jou ‘n uitdaging om tot God se eer te leef?
 • Wat sê hierdie gedeelte vir jou oor jou eie oorgawe?

Doen:

 • Probeer doelbewus hierdie week na meer aanbiddingsmusiek luister of self te sing wanneer jy alleen is.

Bid:

 • Lees Filippense 4:18. Stap in die tuin en let op die reuke van die plante en omgewing. Vra vir Jesus om jou lewe ‘n “aangename geur” vir Hom te maak.

Tiener-fokus:

 • Plak op jou kamerdeur, jou spieël en deodorant ‘n plakker wat sê “God se eer” sodat jy onthou dat jou optrede en voorbeeld soos ‘n aangename geur moet wees.

Familie-fokus:

 • Maak ‘n weekrooster van almal in die familie se aktiwiteite. Gesels saam oor hoe ‘n mens tot God se eer in elkeen van hierdie dinge kan leef.