You are currently viewing 3. Opstanding

3. Opstanding

 • Post author:
 • Post category:Jesus

Jesus se opstanding is die kern van ons geloof as Christene. Sonder dit het Jesus se kruisdood geen betekenis nie. Met Jesus se opstanding, word God se oorwinning oor sonde, dood, lyding, pyn en alles anders wat tussen mense, die skepping en ‘n lewe in oorvloed staan, verklaar. God word bevestig as die God wat lewe en die God van lewe. Enigiets wat ons nog vashou en doodsheid in ons lewens bring, kan net tydelik wees, want dié God wat leef het alle dood reeds oorwin! 


Delf Dieper: Die opstanding van Jesus

— Marius Nel

Lees meer:


Luister: Lukas 24:13-35

Die Emmausgangers

13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af.14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?”

Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” 

19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”

Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.” 

25Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.”

Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”

33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

35Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoe sou jy gevoel het as jy ‘n volgeling van Jesus was na sy kruisdood? (Veral as jy ook, soos die Emmausgangers, nog nie geweet het Jesus leef nie…)
 • Hoekom dink jy het hulle nie vir Jesus herken nie?
 • Watter dinge op hul pad het hulle geloof help vorm?
 • Hoe het die Emmausgangers verander toe hulle besef Jesus is nie dood nie?
 • Wat beteken dit vir jou dat Jesus lewe?

Doen:

 • Staan vroeg genoeg op om die sonsopkoms te kyk en neem dit af. As jy saam met ander is, groet mekaar met woorde uit 1 Korintiërs 16:22 “Maranata” wat beteken: “Ons Here kom”. 

Bid:

 • Mediteer (dink na) oor die woorde: “Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan”.

Tiener-fokus:

 • Bind ‘n toutjie om jou arm vir een dag. Elke keer as jy die toutjie sien of voel, dink daaraan dat Jesus op daardie oomblik ook leef en by jou is. Verander hierdie wete jou optrede en keuses?

Familie-fokus:

 • Gaan stap as gesin saam langs die see, in ‘n parkie of net om die blok en vertel vir mekaar stories oor hoe Jesus deel is van julle lewens, soos wat die Emmausgangers gedoen het.
 • Eet eiers as ‘n teken van nuwe lewe en saam met paasbolletjies wat jul oopbreek met die woorde: “Jesus is hier, Hy leef!”