1. Jesus Christus

Ons glo in Jesus Christus wat deel is van die Drie-Enige God. Hy is God in mens-vorm en is ook die Seun van God. Jesus het op aarde gewoon om vir ons te wys dat Hy deel is van ons wêreld. Hy het aarde toe gekom om vir ons God se genade te verduidelik en om as ‘n voorbeeld vir ons te leef. Hy moes mens word om God se Koninkryk vir ons sigbaar te maak en ook sodat Hy ons kan leer hoe om as Sy dissipels (volgelinge) te leef.


Delf Dieper: Jesus Christus

—Piet Naudé

Lees meer:


Luister: Lukas 2:8-20

Die skaapwagters en die engele 

8Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. 9Meteens staan daar ‘n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. 10Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 11Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 12En dit is vir julle die teken: julle sal ‘n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ‘n krip lê.”

13Skielik was daar saam met die engel ‘n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê:

14“Eer aan God in die hoogste hemel,

en vrede op aarde

vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

15Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: “Kom ons gaan reguit Betlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het.” 16Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef, en die Kindjie wat in die krip lê. 17Toe hulle Hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie Kindjie aan hulle gesê is. 18Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. 19Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. 20Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. 

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoekom sluit die manier waarop Jesus mens geword het arm skaapwagters, ‘n eenvoudige stal en jong ouers in?
 • In vers 11 noem die engel vir Jesus: “Die Verlosser” en “Christus, die Here”. Wat beteken hierdie 2 titels vir jou?
 • Omkring al die emosie-woorde in verse 8-14. Watter van hierdie woorde beskryf jou lewenservaring tans? Wat beteken dit vir jou dat Jesus mens geword het en jou emosies verstaan?
 • Watter werkwoorde word gebruik in verse 15-20? Watter wenke gee dit vir jou oor hoe Jesus jou lewe kan vorm?
 • Watter beeld sal jy gebruik om aan iemand te verduidelik dat Jesus terselfdertyd mens én God was op aarde?

Doen:

 • Die wonder van Jesus se geboorte is iets wat ons dikwels slegs oor Kersfees vier. Speel ‘n Kersfees CD, sing ‘n paar Kersliedere of hou ‘n kersete om te onthou dat ons elke dag Jesus se menswording moet vier.

Bid:

 • Staan onder die sterre (soos die skaapwagters) en deel al jou menslike emosies met Jesus.

Tiener-fokus:

 • Skryf ‘n gedig of ‘n lied oor wat hierdie teksgedeelte en Jesus se menswording vir jou beteken.
 • Kyk op die internet watter ander titels en metafore Jesus beskryf. 

Familie-fokus:

 • Maak lekkergoed skapies uit malvalekkers (kyk gerus op die internet vir idees). Gaan gee vir iemand hierdie skapie en vertel vir hulle van hoe die skaapwagters eerste gehoor het van Jesus wat gebore is.
 • Speel die verhaal van die skaapwagters en engele deur ‘n vuurtjie buite te maak en vir die sterre te kyk. Gesels wees oor die storie en wat dit beteken.

2. Kruisiging

Aan die hart van wat ons glo is die kruis van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus se kruisdood volledig kom betaal het vir die sonde van die wêreld. Deur die kruisdood van Jesus, is daar ook vir ons sondes betaal en kan ons in ‘n lewende verhouding met God leef sonder enige vrees vir veroordeling. Die kruisdood van Jesus herinner ons ook daaraan dat Jesus ons lyding en swaarkry verstaan. Hy was self die lydende Christus en het ‘n hart vir ons pyn en seer. Die kruis bring ons elke keer voor ‘n keuse: wil ons roem op ons eie dade, óf wil ons roem in dit wat Jesus Christus alreeds vir ons gedoen het? 

Luister: Johannes 19:1-27

Jesus word oorgelewer om gekruisig te word

1Toe het Pilatus vir Jesus geneem en Hom laat gesel. 2Die soldate het ‘n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir Hom ‘n pers mantel aangetrek 3en herhaaldelik nader na Hom toe gekom en gesê: “Ons groet u, Koning van die Jode!” En elke keer het hulle Hom geklap. 4Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: “Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie.” 

5Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die pers mantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: “Dit is die mens!” 6Toe die priesterhoofde en die wagte Hom sien, skreeu hulle: “Kruisig hom! Kruisig hom!” “Vat júlle hom en kruisig hom,” sê Pilatus daarop vir hulle, “want ék vind geen skuld in hom nie.” 7Die Jode sê toe vir hom: “Ons het ‘n wet, en volgens dié wet moet hy dood, omdat hy hom as die Seun van God voorgedoen het.” 8Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. 9Hy het weer in sy ampswoning ingegaan en vir Jesus gevra: “Waar kom jy vandaan?” Jesus het hom egter nie geantwoord nie. 10Pilatus sê toe vir Hom: “Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie?”

11En Jesus antwoord hom: “U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u uitgelewer het, groter skuld.” 12Hieroor het Pilatus geprobeer om Hom los te laat; maar die Jode het geskreeu: “As u hom loslaat, is u nie ‘n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser.” 13Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat Klipterras genoem word, in Hebreeus Gabbata. 14Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en dit was omtrent twaalfuur die middag. Hy sê toe vir die Jode: “Hier is julle koning!” 15Maar hulle skreeu: “Vat hom weg! Vat hom weg! Kruisig hom!” Toe vra Pilatus vir hulle: “Moet ek julle koning kruisig?” Die priesterhoofde antwoord: “Ons het nie ‘n koning nie; ons het net die keiser.” 16Toe het hy Hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem.

17Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreeus Golgota. 18Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel.

19Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: “Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode.” 20Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyn en Grieks. 21Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: “Moenie skrywe: ‘Die Koning van die Jode’ nie, maar skrywe: Hy het gesê: Ek is die Koning van die Jode.” 22Pilatus het vir hulle gesê: “Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe.”

23Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat ‘n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naat van bo af in een stuk geweef. 24Hulle sê toe vir mekaar: “Ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry.” Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word waar dit sê: 

“Hulle het my klere

onder mekaar verdeel,

en vir my kleed het hulle geloot.”

Dit is wat die soldate gedoen het. 25By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. 26Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” 27Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Lees die storie nog ‘n keer deur. Maak jou oë soms toe en dink aan hoe dit moes klink, wat die mense sou ruik, wat die mense sou skreeu, hoe Jesus sou lyk? Wat sou jy doen as jy in die skare was?
 • Watter betekenis het die kruis van Jesus in jou lewe?
 • Watter dinge maak dit soms vir jou moeilik om te glo dat Jesus se kruisdood ook vir jou was?
 • Kan jy dink aan ‘n tyd toe dit met jou swaar gegaan het en jy getroos gevoel het deur die gedagte dat Jesus verlies, eensaamheid en pyn ken?
 • Hoekom kan ons nie aan Jesus se kruisiging dink sonder om ook in sy opstanding te glo nie?

Doen:

 • Skryf êrens op ‘n plek waarin jy heeldag sal vaskyk, dalk jou hand, jou dagboek of jou screensaver die volgende woorde: “Dit is volbring!”

Bid:

 • Dankie vir die kruis. Dankie dat U my pyn op U neem en dat ek as ‘n vrygespreekte kan lewe.
 • Ek kies vandag om … te vergewe.

Tiener-fokus:

 • Google ‘n prentjie van ‘n kruis en maak dit vir ‘n week jou Whatsapp-foto.
 • Wat is die kerkjaar en spesifiek lydenstyd? Google die woorde: “liturgical year” en “lent” om meer hieroor uit te vind en dit te vier.

Familie-fokus:

 • Maak as gesin saam ‘n kruis met goed wat julle in julle omgewing opgetel het. Gee dit ‘n spesiale plekkie in julle huis.
 • Gooi ink in water en gesels oor die dinge wat ons doen wat verkeerd is (sonde). Gooi daarna bleikmiddel by. Die mengsel sal eers rooi word (simbool van Jesus se bloed aan die kruis) en daarna helder en skoon word (simbool van vergifnis). Gesels oor wat Jesus se verlossing en vergifnis beteken.

3. Opstanding

Jesus se opstanding is die kern van ons geloof as Christene. Sonder dit het Jesus se kruisdood geen betekenis nie. Met Jesus se opstanding, word God se oorwinning oor sonde, dood, lyding, pyn en alles anders wat tussen mense, die skepping en ‘n lewe in oorvloed staan, verklaar. God word bevestig as die God wat lewe en die God van lewe. Enigiets wat ons nog vashou en doodsheid in ons lewens bring, kan net tydelik wees, want dié God wat leef het alle dood reeds oorwin! 


Delf Dieper: Die opstanding van Jesus

— Marius Nel

Lees meer:


Luister: Lukas 24:13-35

Die Emmausgangers

13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af.14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, 16maar hulle oë is verhinder om Hom te herken. 17Hy vra hulle toe: “Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?”

Met somber gesigte gaan hulle staan, 18en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: “Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?” 

19Hy vra vir hulle: “Watter dinge?”

Hulle antwoord Hom: “Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, ‘n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk; 20en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het. 21Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. 22En nou het ‘n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf 23en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle ‘n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe. 24Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie.” 

25Toe sê Hy vir hulle: “Wat ‘n gebrek aan begrip en wat ‘n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? 26Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?”

27Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan. 29Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: “Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby.”

Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly. 30Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. 31Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn. 32Hulle sê toe vir mekaar: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?”

33Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar, 34en dié sê: “Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!”

35Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Hoe sou jy gevoel het as jy ‘n volgeling van Jesus was na sy kruisdood? (Veral as jy ook, soos die Emmausgangers, nog nie geweet het Jesus leef nie…)
 • Hoekom dink jy het hulle nie vir Jesus herken nie?
 • Watter dinge op hul pad het hulle geloof help vorm?
 • Hoe het die Emmausgangers verander toe hulle besef Jesus is nie dood nie?
 • Wat beteken dit vir jou dat Jesus lewe?

Doen:

 • Staan vroeg genoeg op om die sonsopkoms te kyk en neem dit af. As jy saam met ander is, groet mekaar met woorde uit 1 Korintiërs 16:22 “Maranata” wat beteken: “Ons Here kom”. 

Bid:

 • Mediteer (dink na) oor die woorde: “Jesus het opgestaan, Hy het waarlik opgestaan”.

Tiener-fokus:

 • Bind ‘n toutjie om jou arm vir een dag. Elke keer as jy die toutjie sien of voel, dink daaraan dat Jesus op daardie oomblik ook leef en by jou is. Verander hierdie wete jou optrede en keuses?

Familie-fokus:

 • Gaan stap as gesin saam langs die see, in ‘n parkie of net om die blok en vertel vir mekaar stories oor hoe Jesus deel is van julle lewens, soos wat die Emmausgangers gedoen het.
 • Eet eiers as ‘n teken van nuwe lewe en saam met paasbolletjies wat jul oopbreek met die woorde: “Jesus is hier, Hy leef!”

4. Hemelvaart

Ons vier jaarliks Jesus se Hemelvaart, waar ons bely dat Jesus liggaamlik die wêreld verlaat het om ’n nuwe ewige woning vir ons by die Vader voor te berei. Hiermee sê ons ook dat Jesus vir altyd koning is, en vier ons ook veral sy wederkoms, waarby Hy ons en die hele skepping nuut gaan maak. Tog glo ons dat Jesus ons nie verlaat het nie, maar dat Hy alomteenwoordig is deur sy Gees. By Hemelvaart vier ons dus nie dat Jesus ons verlaat het nie, maar dat Hy, hier en nou, ewig en oral by ons is.


Delf Dieper: Hemelvaart

— Coenie Burger

Lees meer:


Luister: Handelinge 9-11

Jesus se hemelvaart

9Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ’n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Probeer in die dissipels se skoene inklim. Nadat Jesus so baie dinge gedoen het, insluitend om uit die dood uit op te staan, hoe dink julle het hulle gevoel toe Jesus blyk of Hy hulle verlaat?
 • Waarom het die dissipels in die lug bly kyk?
 • Waar is Jesus nou?
 • Wat is die taak van al Jesus se dissipels as ons bely dat Hy hier en nou by ons is?

Doen:

 • Gaan ry of stap ‘n ent op ‘n oop pad, terwyl jy nadink oor die gedagte “heaven is not a destination, but a journey”.
 • Lees Jesus se woorde aan die dissipels voor sy dood, opstanding en hemelvaart in Johannes 16 en 17 en onderstreep al die beloftes.

Bid:

 • Gesels met Jesus met die wete dat Hy hier is. Vertel vir Hom hoe dit met jou gaan soos vir ’n vriend. Vra Hom wat sy wil vir jou is.

Tiener fokus:

 • Vra vir ‘n paar lukrake mense waar en wat hulle dink die hemel is. Vra daarna waar hulle dink Jesus is. Is die algemene oortuiging dat die hemel ‘n “stad in die wolke is”? Glo die meeste dat Jesus “ver daar bo” is, of “hier by ons” is?

Familie fokus:

 • Eet saam, maar hou ’n sitplek oop wat figuurlik Jesus s’n is. Vra vir mekaar hoe ons anders kan optree omdat Jesus tussen ons is, en hoe die wêreld anders kan lyk as ons as Jesus se dissipels leef met Hom in ons daaglikse lewens.

5. Ons identiteit in Jesus

Ons kyk baie kere na mense en die dinge wat hulle doen en dan besluit ons hoe hulle is. Jy kyk dalk na die ou wat baie gym en ek besluit dat hy bietjie dom is. Jy  kyk dalk na die meisie wat hokkie speel en besluit dat sy aggressief is. Wanneer ons dan oor mense begin praat, volgens die prentjie in ons koppe, begin ons ook om ander mense se persepsies te beïnvloed. Wanneer ons ander dan volgens ons persepsies behandel, kan ons hulle beïnvloed om dit te glo dat hulle wel is wie ons dink hulle is. Jesus doen dieselfde met ons, maar altyd in ‘n positiewe manier; hy praat en behandel ons op ‘n nuwe manier wat ons identiteit vorm. Sy oortuiging is egter nie beïnvloed deur wat ons doen nie, maar beïnvloed deur die waarheid dat God ons geskep het, ons liefhet en geroep het.

Luister: Lukas 19:1-10

Jesus en Saggeus

1Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. 2Daar was ‘n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man. 3Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. 4Hy hardloop toe vooruit en klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. 5Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek moet vandag in jou huis tuis gaan.”

6Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. 7Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ‘n sondige man tuis!”

8Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.” 9Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is ‘n kind van Abraham. 10Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. ”

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Wie was Saggeus volgens die mense?
 • Wat dink jy het Saggeus oor homself gedink?
 • Volgens Jesus, wie was Saggeus?
 • Watter effek het die manier waarop Jesus na Saggeus gekyk het op Saggeus se lewe gehad?
 • Op watter maniere kan jy jouself in Saggeus se skoene inleef?
 • Hoe beïnvloed hierdie verhaal die manier waarop jy na ander kyk?

Doen:

 • Elke keer wanneer jy vandag in ’n spieël kyk, sê vir jouself: “Ek is ’n kind van God. Ek is ’n vry mens.”

Bid:

 • Lees die teks weer stadig deur. Vra die Heilige Gees om ’n woord of ’n prentjie in jou gedagtes te laat opkom wat jou sal help om jouself te sien soos Hy jou sien, maar ook om ander mense te sien soos Hy hulle sien. 

Tiener fokus:

 • Skryf jou naam van bo na onder op ’n skoon bladsy. Kry by elke letter van jou naam ’n woord wat een van jou beste eienskappe beskryf. Plak dit in jou kasdeur of enige plek waar jy dit gereeld sal raaksien om jou te herinner aan hoe God jou ook sien.
 • Dink aan iemand wat jy gewoonlik beoordeel omdat hy/sy anders is. Besluit om wanneer jy daardie persoon weer sien, hom/haar vriendelik te groet.

Familie fokus:

 • Laat druk ’n foto van elkeen in jul familie. Laat almal in julle huis die mooiste of beste eienskap van die een op die foto agterop neerskryf, saam met ’n een-sin-gebed.
 • Soek ‘n boom wat net reg is vir boomklim. Hoeveel uit jul familie kan in die boom klim? Gesels daarna oor hoekom Saggeus in ‘n boom geklim het.