You are currently viewing 2. Kruisiging

2. Kruisiging

 • Post author:
 • Post category:Jesus

Aan die hart van wat ons glo is die kruis van Jesus Christus. Ons glo dat Jesus se kruisdood volledig kom betaal het vir die sonde van die wêreld. Deur die kruisdood van Jesus, is daar ook vir ons sondes betaal en kan ons in ‘n lewende verhouding met God leef sonder enige vrees vir veroordeling. Die kruisdood van Jesus herinner ons ook daaraan dat Jesus ons lyding en swaarkry verstaan. Hy was self die lydende Christus en het ‘n hart vir ons pyn en seer. Die kruis bring ons elke keer voor ‘n keuse: wil ons roem op ons eie dade, óf wil ons roem in dit wat Jesus Christus alreeds vir ons gedoen het? 

Luister: Johannes 19:1-27

Jesus word oorgelewer om gekruisig te word

1Toe het Pilatus vir Jesus geneem en Hom laat gesel. 2Die soldate het ‘n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir Hom ‘n pers mantel aangetrek 3en herhaaldelik nader na Hom toe gekom en gesê: “Ons groet u, Koning van die Jode!” En elke keer het hulle Hom geklap. 4Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê: “Kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie.” 

5Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die pers mantel aan. Pilatus sê toe vir hulle: “Dit is die mens!” 6Toe die priesterhoofde en die wagte Hom sien, skreeu hulle: “Kruisig hom! Kruisig hom!” “Vat júlle hom en kruisig hom,” sê Pilatus daarop vir hulle, “want ék vind geen skuld in hom nie.” 7Die Jode sê toe vir hom: “Ons het ‘n wet, en volgens dié wet moet hy dood, omdat hy hom as die Seun van God voorgedoen het.” 8Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. 9Hy het weer in sy ampswoning ingegaan en vir Jesus gevra: “Waar kom jy vandaan?” Jesus het hom egter nie geantwoord nie. 10Pilatus sê toe vir Hom: “Praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie?”

11En Jesus antwoord hom: “U sou geen gesag oor My gehad het as dit nie van Bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat My aan u uitgelewer het, groter skuld.” 12Hieroor het Pilatus geprobeer om Hom los te laat; maar die Jode het geskreeu: “As u hom loslaat, is u nie ‘n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser.” 13Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat Klipterras genoem word, in Hebreeus Gabbata. 14Dit was die voorbereiding vir die paasfees, en dit was omtrent twaalfuur die middag. Hy sê toe vir die Jode: “Hier is julle koning!” 15Maar hulle skreeu: “Vat hom weg! Vat hom weg! Kruisig hom!” Toe vra Pilatus vir hulle: “Moet ek julle koning kruisig?” Die priesterhoofde antwoord: “Ons het nie ‘n koning nie; ons het net die keiser.” 16Toe het hy Hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem.

17Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kopbeenplek toe, soos dit genoem is, in Hebreeus Golgota. 18Daar het hulle Hom gekruisig en saam met Hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel.

19Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: “Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode.” 20Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latyn en Grieks. 21Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: “Moenie skrywe: ‘Die Koning van die Jode’ nie, maar skrywe: Hy het gesê: Ek is die Koning van die Jode.” 22Pilatus het vir hulle gesê: “Wat ek geskrywe het, het ek geskrywe.”

23Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in vier dele verdeel, vir elke soldaat ‘n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naat van bo af in een stuk geweef. 24Hulle sê toe vir mekaar: “Ons moet dit nie skeur nie. Kom ons loot wie dit moet kry.” Dit het gebeur sodat die Skrif vervul kan word waar dit sê: 

“Hulle het my klere

onder mekaar verdeel,

en vir my kleed het hulle geloot.”

Dit is wat die soldate gedoen het. 25By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. 26Toe Jesus sy moeder sien en die dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.” 27Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

Kyk:

 • Wat sien jy raak in die prent bo-aan hierdie gedeelte?
 • Hoe help dit jou om oor die tema te dink?
 • Aan watter ander beelde of metafore kan jy dink om hierdie tema of teks uit te beeld?

Dink:

 • Lees die storie nog ‘n keer deur. Maak jou oë soms toe en dink aan hoe dit moes klink, wat die mense sou ruik, wat die mense sou skreeu, hoe Jesus sou lyk? Wat sou jy doen as jy in die skare was?
 • Watter betekenis het die kruis van Jesus in jou lewe?
 • Watter dinge maak dit soms vir jou moeilik om te glo dat Jesus se kruisdood ook vir jou was?
 • Kan jy dink aan ‘n tyd toe dit met jou swaar gegaan het en jy getroos gevoel het deur die gedagte dat Jesus verlies, eensaamheid en pyn ken?
 • Hoekom kan ons nie aan Jesus se kruisiging dink sonder om ook in sy opstanding te glo nie?

Doen:

 • Skryf êrens op ‘n plek waarin jy heeldag sal vaskyk, dalk jou hand, jou dagboek of jou screensaver die volgende woorde: “Dit is volbring!”

Bid:

 • Dankie vir die kruis. Dankie dat U my pyn op U neem en dat ek as ‘n vrygespreekte kan lewe.
 • Ek kies vandag om … te vergewe.

Tiener-fokus:

 • Google ‘n prentjie van ‘n kruis en maak dit vir ‘n week jou Whatsapp-foto.
 • Wat is die kerkjaar en spesifiek lydenstyd? Google die woorde: “liturgical year” en “lent” om meer hieroor uit te vind en dit te vier.

Familie-fokus:

 • Maak as gesin saam ‘n kruis met goed wat julle in julle omgewing opgetel het. Gee dit ‘n spesiale plekkie in julle huis.
 • Gooi ink in water en gesels oor die dinge wat ons doen wat verkeerd is (sonde). Gooi daarna bleikmiddel by. Die mengsel sal eers rooi word (simbool van Jesus se bloed aan die kruis) en daarna helder en skoon word (simbool van vergifnis). Gesels oor wat Jesus se verlossing en vergifnis beteken.