You are currently viewing 6. Ek glo dat Jesus gesterf het en ter helle neergedaal het

6. Ek glo dat Jesus gesterf het en ter helle neergedaal het

Die belangrikste deel van die evangelie – Jesus se goeie nuus – lê in hierdie deel van die Apostoliese Geloofsbelydenis. Jesus het vir al ons sondes gesterf (selfs die wat nog nie eers gebeur het nie!). Die dood is die ergste gevolg van alles wat stukkend en verkeerd is in die wereld. Die hel is ook die plek waar ons die verste van God af is: dis die blyplek van God se vyande, maar dis ook die plekke waar ons die verste van God af voel. Jesus het opgestaan uit die dood en so die krag wat die dood en die hel oor mense het gebreek, met ander woorde, Jesus het ons verlos en ons kan met vrymoedigheid die genade van God ervaar en ontvang!

Vertel:

  • Vertel van ʼn keer toe iemand uit hulle pad gegaan het om iets vir jou te doen. Hoe het dit jou laat voel?

Luister: Handelinge 2:14, 22-36

Jesus het namens ons hel toe gegaan en ter wille van ons teruggekom

14Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in

22“Israeliete, luister na hierdie woorde! God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God Hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. 23God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. 24Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. 25Van Hom sê Dawid:

“Ek het die Here altyd voor oë.

Hy is aan my regterhand; ek sal nie wankel nie.

26Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer,

ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe,

27want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie;

U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie.

28U het my die paaie van die lewe geleer;

u teenwoordigheid sal my met vreugde vul.

29“Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel: Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. 30Maar hy was ‘n profeet en hy het geweet dat God met ‘n eed aan hom belowe het dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. 31Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê:

“Hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie,

en sy liggaam het nie vergaan nie.

32“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. 33Hy is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. 34Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy:

“Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand

35totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het.
36“Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak!”

Dink:

  • Plaas jouself in Petrus en die ander apostels se skoene; hoe sou jy gevoel het toe Jesus doodgegaan het?
  • Die dood is die ergste gevolg van gebrokenheid en sonde en die hel die plek waar ons die verste van God af voel. Waar het jy al dood en/ of hel beleef?
  • Jesus het die dood sowel as die hel oorwin – wat beteken dit vir ons as Christene?
  • Hoe weet ons dat Jesus nog by ons is alhoewel sy graf leeg is?

Doen:

  • Beskryf aan mekaar hoe julle perfekte hemel sal lyk. Wat is 1 ding wat julle as groep of elkeen alleen kan doen om jou omgewing bietjie nader aan daardie prentjie te kry?

Bid:

  • Dankie, Here, dat u vir al ons sondes gesterf het. Dankie u in ons plek gestaan het en steeds daar vir ons staan. Help elkeen van ons om daardie vryheid wat u vir ons gegee het, met oorvloed uit te leef.

Tiener fokus:

  • Waar is spasies in julle gemeenskap waar mense regtig swaarkry – waar mense elke dag dood en hel beleef? Besluit as groep saam wanneer julle na hulle toe sal gaan en hoor hoe julle hulle kan help.

Familie fokus:

  • Kry ʼn botteltjie of blikkie. Hou repies papier sowel as penne en potlode naby dit sodat elke familielid enige tyd daarop kan skryf of ʼn prentjie kan teken. Hierop kan familielede boekhou van dinge waarvoor hulle daardie dag dankbaar was, of dalk iets waarvoor hulle daardie dag gewens het. Aan die einde van elke week gaan die gesin saam deur die blikkie met al die woorde en prentjies wat elkeen geskryf en geteken het en onthou dat dit tekens is van die ewige lewe en die hemel is, wat Jesus nou reeds vir ons gee.