1. Ek Glo

Ons glo baie goed – ons glo die aarde is rond, ons glo die gras is groen en die lug is blou. Tog is die stelling “ek glo” nie net algemene feite wat ons verklaar nie, maar ‘n manier om vir ander mense te sê wie ons is. Ons oortuigings is ook ons manier van sin maak van lewe. Ons leef vanuit ons geloof, daarom moet ons belydenis (dit wat “ek glo”) en ons lewe ooreenstem.

Vertel:

Almal het Sunlight-seep en badkamers in hulle huis, maar as dit nie was vir William Lever, die stigter van Unilever, wat dinge verander het nie, sou ons vandag nog dalk nie badkamers in ons huise gehad het nie. William Lever was daarvan oortuig dat sy produk, Sunlight-seep, skoonmaak – daarom moet sy werknemers, hulle gesinne, en sy fabrieke daarvan getuig. William Lever het Port Sunlight vir sy werknemers laat bou – elkeen het ‘n huis gekry. In die voorportaal van elke huis was ‘n badkamer. Dit was die eerste keer dat badkamers binne in huise gebou is, sodat die werknemers hulself eers kan skoon maak, voordat hulle die res van die huis binne gaan. Hulle lewe is dus ‘n getuie van Sunlight-seep.

Luister: Jakobus 2:17-18

Leef jou geloof

17So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. 18Maar iemand kan miskien sê: “Die een het die geloof en die ander het die dade.” Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade.

Dink:

 • Wat beteken dit as ons sê: “Ek glo”?
 • Waarom sou jy sê noem Jakobus hier dat ons geloof deur ons dade uitgewys word?
 • Wat sou jy sê is die dade wat jy moet leef om jou oortuigings (jou “Ek glo”-belydenis) uit te leef?

Doen:

 • Skryf in twee sinne wat dit vir jou beteken as jy sê: “Ek glo”. Skryf neer wat jy min of meer elke dag doen en probeer kyk waar jy in jou dag jou “Ek glo”-belydenis kan uitleef.

Bid:

 • Praat met God oor jou geloof en jou lewe – vra vir God om jou te help om plekke in jou lewe te sien waar jy jou geloof kan uitleef.

Tiener-fokus:

 • Probeer jou “Ek glo” belydenis met ‘n vriend of vriendin by die skool te deel.

Familie-fokus:

 • Maak ‘n plakkers met die woorde “Ek glo” daarop. Plak dit op die Sunlight-seepbottel en ander seepbotteltjies in die huis, sodat dit julle van julle belydenis kan herinner elke keer wanneer julle skottelgoed of julle hande was.

2. Ek Glo in God

Alle mense glo. In die vorige tema het ons gesien dat ons oortuigings en ons geloof is ook ons manier van sin maak van lewe. Ons glo in God en dat God die begin van alles is. Ons glo dat God oral is, ewig is, Drie-Enig is en nog baie ander dinge. Sommige goed oor wat ons glo kan ons maklik verduidelik, maar ander dinge glo ons maar net – ons sê net dit is so, want dis wat ons glo – ons kan dit nie lekker verduidelik nie, maar dit help ons om onsself, ander mense en die wêreld te verstaan. Alles gaan oor God. God is die begin en die einde. God is ons middel, maar ook rondom ons. God is groter as als, maar ook by elkeen van ons. Al verstaan ek dit nie, kan ek sê “Ek glo in God.”

Vertel:

 • Vertel vir mekaar van iets wat jy of jou familie by jou voorgeslagte geërf het, wat kenmerkend is of waarop jy trots is. Dit kan ‘n ding wees of ‘n eienskap aan jou lyf wees (bv. Oë/ haarkleur/ bakbene.)
 • Iemand vertel dat geloof die krag is wat kom uit goed wat reeds gebeur het. (Hoop is die krag wat ons kry uit God se beloftes vir die toekoms; liefde is die krag waarmee ons nou in die wêreld betrokke is. In die teks stel God homself voor as die God van die verlede

Luister: Eksodus 3:1-22

God openbaar Hom aan Moses

1Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, ‘n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het.

2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in ‘n vlam binne-in ‘n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. 3En Moses sê vir homself: “Ek wil tog ‘n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?”

4Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!”

En hy antwoord: “Hier is ek.”

5Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.” 6Verder sê Hy: “Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob.”

Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk.

7Daarna sê die Here: “Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. 8Daarom het Ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na ‘n goeie en uitgestrekte land, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Dit is die land van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. 9Die noodkrete van die Israeliete het My bereik, en Ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. 10Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry.”

11Toe sê Moses vir God: “Wie is ék dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die Israeliete uit Egipte sou bevry?”

12God het Moses geantwoord: “Ek sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur het, sal dít wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle My by hierdie berg aanbid.”

13Daarna sê Moses vir God: “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur,’ en hulle vra vir my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?”

14Toe sê God vir Moses: “Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.”

15Verder sê God vir Moses: “Jy moet ook nog vir die Israeliete sê: ‘Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur.’ Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot geslag.

16“Gaan roep nou die leiers van Israel bymekaar en sê vir hulle: ‘Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê: Ek weet van julle en Ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. 17Ek het besluit om julle te laat wegtrek uit die ellende van Egipte na die land van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning.’

18“Die leiers van Israel sal na jou luister, en dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê: ‘Die Here die God van die Hebreërs het Hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief drie dagreise ver die woestyn in trek om vir ons God, die Here, ‘n offer te bring.’

19“Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. 20Dan sal Ek my hand uitsteek en Egipte teister met die wonderdade wat Ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. 21Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van My, sodat, as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. 22Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer- en goue goed sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra.”

Dink:

 • Plaas jouself in Moses se sandale. Wat sou deur jou gedagtes gegaan het as jy die brandende bos gesien het?
 • Hoekom het jy (Moses) jou gesig weggesteek toe God met jou begin praat?
 • Watter eienskappe sien jy van God raak?
 • In Moses se wêreld het ’n naam ’n statement gemaak oor daai persoon. Watter soort statement maak God wanneer God vir Moses sy naam sê?

Doen:

 • Skryf ’n paar name neer wat statements maak oor God, met ander woorde, name wat jy vir God kan gebruik.

Bid:

 • Jesus leer ons bid deur vir God “Ons Vader” te noem. Gebruik van jou statements as byvoeglike naamwoorde saam met Vader om in gebed met God te praat.

Tiener fokus:

 • Gaan soek op die internet die verskillende name van God en maak ’n lys van die verskillende eienskappe van God wat hierdie name alles probeer vasvang.

Familie fokus:

 • Vra vir die volwassenes in jou huis om vir jou ’n storie te vertel van ’n “brandende bos” ervaring – ’n ervaring waardeur God hulle aandag getrek het.

3. Ek Glo in God die Vader

Wanneer ons bely dat ons in God die Vader glo, bely ons egter nie dat God ‘n man is of dat God soos ‘n aardse pa optree nie. God is meer as dit, God is die versorger van die weeskinders en weduwees en die Een wat vreemdelinge in God se familie verwelkom.

Vertel:

 • Wat beteken die woord “ouer” vir jou?
 • Wie in jou lewe tree vir jou soos ‘n ouer op?

Luister: Matteus 7:7-12

7“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10of ‘n slang as hy vis vra? 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

12“Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”

Dink:

 • Wat is dit wat jy die graagste van God wil hê?
 • Wat dink jy is dit wat God die graagste vir jou wil hê?
 • Dink jy daar is ‘n verskil in dit wat jy vir jouself wil hê en dit wat God vir jou wil hê dikwels van mekaar? Hoekom dink jy so?

Doen:

 • Sorg hierdie week vir iemand soos ‘n ouer vir ‘n kind sorg. Maak vir iemand ‘n ete, gaan kuier by iemand wat sorg nodig het, stuur ‘n boodskap vir iemand wat troos nodig het

Bid:

 • Bid die “Ons Vader”-gebed maar voel vry hom hierdie titel te verander as jy wil.

Tiener-fokus:

 • Doen moeite om hierdie week dankie te se vir die versorgers in jou lewe en soek ‘n geleentheid waar jy met iemand anders die versorging wat jy ontvang kan deel.

Familie-fokus:

 • Teken julle familie stamboom om te sien hoe God mans en vrouens gebruik het in julle geskiedenis.

4. Ek Glo in God die Almagtige

Om te sê God is almagtig beteken dat God in alles magtig is. Dit begin by God wat so groot en magtig is dat God die heelal geskep het, dit bymekaar hou en dit bly versorg. Dit is aan die ander kant ook God wat op enige oomblik, op enige plek by elke mens betrokke is, wat elke mens se storie en toekoms ken. God se almag beteken dat God by alles kan betrokke wees, van die groot goed wat te groot vir ons verstand is, tot by die kleinste goed, waaraan ons nie eers dink nie. Niks en niemand is vir God te groot of te klein nie te belangrik of onsinnig nie.

Vertel:

 • Vertel van ’n keer toe jy in ’n moeilike situasie was en alles “uitgewerk” het sonder dat jy iets daaraan kon doen.
 • Dawid skryf in die volgende Psalm dat ons lewenstories nie as verrassings vir God uitspeel nie. Lees dit en dink dan vêrder oor die vrae.

Luister: Psalm 139:1-18

U omsluit my van alle kante

1Vir die koorleier. Van Dawid. ‘n Psalm.

Here, U sien dwarsdeur my,

U ken my.

2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit,

U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom.

3Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit,

U is met al my paaie goed bekend.

4Daar is nog nie ‘n woord op my tong nie

of U, Here, weet wat dit gaan wees.

5U omsluit my van alle kante,

U neem my in besit.

6Dié wete oorweldig my,

dit is te hoog vir my begrip.

7Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?

Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom?

8Klim ek op na die hemel, is U daar,

gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar.

9Vlieg ek na die ooste,

of gaan woon ek in die verre weste,

10ook daar lei u hand my,

hou u regterhand my vas.

11Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek,

of die lig rondom my om in nag te verander,

12maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie

en die nag so lig soos die dag,

duisternis so goed soos lig.

13U het my gevorm,

my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder.

14Ek wil U loof,

want U het my op ‘n wonderbaarlike wyse geskep.

Wat U gedoen het,

vervul my met verwondering.

Dit weet ek seker:

15geen been van my was vir U verborge

toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie,

toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.

16U het my al gesien toe ek nog ongebore was,

al my lewensdae was in u boek opgeskrywe

nog voordat ek gebore is.

17Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God,

hoe magtig hulle almal!

18As ek hulle sou wou opnoem –

hulle is meer as wat daar sand is,

en as ek daarmee klaar is,

sou ek nog steeds met U te doen hê.

Dink:

 • Watter stories van Dawid kan jy alles onthou? Hoe kan jy die manier hoe Dawid oor God skryf in hierdie Psalm, in Dawid se stories raaksien?
 • Maak hierdie Psalm op jouself van toepassing: Maak ’n lys van die maniere waarop God jou ken.
 • God se almag lê eerste daarin dat hy elke mens op aarde op hierdie manier ken. Dink aan drie mense oor wie jy bekommerd is – hoe help dit wat jy oor God leer in hierdie Psalm jou om oor jou bekommernis te dink?

Doen:

 • Skryf elke ding waaroor jy bekommerd is op ’n papiertjie, een ding op een papiertjie. Kry ’n bakkie of ’n houer waarin jy al daai dinge kan sit. Vat elke papiertjie en vertel vir God van jou bekommernis. Wanneer jy klaar daaroor gebid het, sit dit in die houertjie. Wanneer jy al jou papiertjies in die houertjie gesit het, herinner jouself dat jy dit nou vir God gegee het en dat dit uit jou hande is. Kom weer aan die einde van die dag en gaan deur die papiertjies. Oor hoeveel daarvan het jy bly bekommer deur die dag? Hoeveel daarvan is steeds ’n bekommernis? Bid weer oor die dinge ’n bekommernis is en sit dit weer in die bakkie – oorgegee aan die almagtige God.

Bid:

 • In jou tyd van gebed, vertel vir God van al jou planne, maar vra vir God om dit by sy planne te laat inpas.
 • Doen ’n paar oomblikke niks en wag hoe God jou verbeelding daarvoor wakker maak.

Tiener fokus: (Arial, 12 point, bold)

 • Henri Nouwen het in ’n artikel “Useless Prayer” die volgende geskryf: “To not be useful is to remind myself that if anything important or fruitful happens through prayer, it is God who achieves the result.”
 • Kies ’n tyd in die dag waar jy saam met God gaan tyd mors – met geen musiek of TV of werk of sosiale media nie. Begin klein, bv. 5 minute.

Familie fokus:

Verder met die storie…

 • Vertel saam ’n storie. Die groepleier begin met enige frase, bv. “Die man met die hond het by die verkeerslig gestaan.” Of “Die meisie het by die venster uitgekyk.” Die volgende persoon moet een sin bylas. Dit kan enige iets wees.
 • Gesels saam oor die volgende:
 • Wie van julle het presies geweet wat die persoon langs jou gaan sê?
 • Hoe was die manier hoe julle storie geëindig het anders of dieselfde as wat jy in jou kop gehad het?
 • Hoe help dit ons dink oor wat God alles met ons storie kan doen?

5. Ek Glo in God die Skepper

Wanneer ons die Apostoliese Geloofsbelydenis sê, is ʼn baie groot deel daarvan die skepping van die heelal en die aarde. Ons bely dat God die Skepper van alles en almal is en dat God die beginpunt van die skepping is. Dit beteken dat God altyd teenwoordig is en die skepping, wat ons met ʼn bepaalde verantwoordelikheid laat.

Ysbreker – Frankenstein:

 • Bou saam as groep enige karakter (mannetjie/vroutjie) met die volgende materiaal: vuurhoutjies, klei, stokkies, gras, blare en takke.

Gesels saam:

 • Verduidelik vir mekaar wie die karakter is (Hoe lyk hy/sy? Watter eienskappe het hy/sy; die storie agter die karakter, huis, sy familie, ensovoorts).
 • Wat maak die karakter gelukkig? Wat maak die karakter hartseer?
 • Wat is jou toekomsdrome vir die karakter?
 • Wat sou jou karakter vir jou wou sê?

Luister: Genesis 2:4b-9;

Die mens in die tuin

Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, 5was daar nog nie enige struike op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie ‘n mens om die grond te bewerk nie. 6Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. 7Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.

8Die Here God het toe ‘n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het, daar laat woon. 9Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle kennis.

15Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. 16Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, 17maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.”

18Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke.”

19Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem; en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees.

20Die mens gee toe name vir al die mak diere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie ‘n helper, ‘n gelyke, gekry nie. 21Toe het die Here God ‘n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap het. Die Here God neem toe ‘n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, 22en die ribbebeen wat Hy uit die mens geneem het, bou Hy om tot ‘n vrou en bring haar na die mens toe.

23Toe sê die mens:

“Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek.

Daarom sal sy ‘vrou’ genoem word; sy is uit die man geneem.”

24Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.

Dink:

 • Wat beteken dit dat God ons gevorm het uit stof?
 • God het sy asem in jou geblaas vir lewe – wat beteken dit vir jou?
 • God stel ons aan ons bewaarders van die skepping waarvan ons self deel is. Op watter maniere kan ons die skepping versorg?

Doen:

 • Gaan iewers in die natuur – na die see, ʼn woud, ʼn veld, of sommer net na julle agtertuin. Sit vir ʼn paar minute stil met julle oë toe en luister na die natuur. Wat hoor jy by God waar jy nou is?

Bid:

 • Dankie, Here, dat U ons deel gemaak het van die skepping. Help ons om dit so te versorg soos wat U bedoel het. Vergewe ons vir die tye wanneer ons dit misbruik en vergeet dat dit so ʼn heilige spasie is waarbinne U heeltyd beweeg.

Tiener-fokus:

 • Maak ʼn plan saam met jou gesin of vriende om te herwin of rommel te begin versamel vir EcoBricks. Indien julle nie weet wat dit is nie, gaan doen navorsing op Google daaroor en maak saam ʼn plan om soveel as moontlik saam te stel.

Familie-fokus:

 • Gaan hou saam piekniek iewers in die natuur. Kyk op hoeveel plekke julle God kan vind binne die natuur. Neem foto’s of ʼn video of video’s daarvan.

 

 

 

1. Ek Glo in Jesus Christus

Jesus het alles kom verander.  Hy het ons sonde weggevee, dit soos mis voor die son laat verdwyn.  Dit moet my en jou lewe heeltemal verander – ons is deel van die ‘alles’ wat Hy kom verander het!

Vertel

 • Wat het die volgende ingemeen: ’n ‘Backspace’-knoppie, ’n ‘forward’-knoppie, ’n uitveër, ’n nat lappie, ’n bordwisser, die kruis.
 • Gesels oor hoe hierdie 6 items die genade wat Jesus bring, verduidelik. Al die items verduidelik ’n kant van die genadejaar. Die genadejaar van die Here neem alles terug soos dit was toe dit goed was, maak alles skoon en nuut, en help jou vorentoe.

Luister: Lukas 4:16-21

Jesus word uit Nasaret verdryf

16Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees, 17is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan: 18“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, 19om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

20Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig. 21Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

Dink

 • Jesus is God wat mens geword het. Op watter maniere het Jesus daardeur vir ons genade gebring.
 • Wat was die genadejaar en hoekom sê Jesus dit het aangebreek.
 • Kan ’n mens vir iemand anders net genade gee?
 • Wat is die teenoorgestelde van genade?

Doen

Gaan doen vir iemand ’n genade-werkie die week. Dalk is dit om vir ’n bejaarde daardie heining te snoei of ‘n muur te skrop.

Bid

Hang ’n uitveër aan ’n deurkosyn waar julle die heeldag in en uitloop. Elke keer as jy die uitveër raaksien, sê jy dankie dat Jesus al ons sonde uitvee.

Tiener-fokus

Dink aan maniere waarop jy op ’n praktiese manier vir ander kan wys dat jy Jesus se genade ontvang het.

Familie-fokus

Hou ’n genadejaar fees met alkohol-vrye vonkelwyn. Gooi spookasem in die vonkelwyn en sien hoe dit verdwyn. Maak stukkies spookasem en noem al die verkeerdhede wat julle die jaar wil laat verdwyn. Gooi dit dan in die vonkelwyn.

2. Ek Glo in Sy Eniggebore Seun

Ek glo in Sy Eniggebore Seun

Ons leer uit die Bybel dat Jesus die Eniggebore Seun van God is. Die Heidelbergse Kategismus sê dat Christus alleen die ewige natuurlike Seun van God is, met ander woorde: Jesus Christus is die enigste kind van God wat nie deur God gemaak is nie, maar op ’n misterieuse manier nog altyd deel van God was, van die begin af, selfs toe hy as mens op aarde was en sedert sy hemelvaart nog steeds is. Ons verstaan nie mooi hoe dit werk nie, maar Jesus is God, maar anders as die Vader en die Gees. (Op dieselfde oomblik is God die Vader, die Seun en die Gees.) Jesus is die enigste een wat uit God self gebore is, die enigste mens wat nie gemaak is nie, die enigste een wat regtig vir God “Vader” kan noem (hoewel ons ook mag, want as gevolg van Jesus, is ons God se aangeneemde kinders.)

Vertel: Gene

 • Kyk na die video oor gene op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ubq4eu_TDFc
 • Vertel vir mekaar watter gene jy met jou ouers of grootouers deel.
 • As jy nie jou biologiese ouers ken nie, vertel vir mekaar watter persoonlikheidseienskappe het jy aangeleer by die volwassenes wat vir jou sorg.

Luister: Johannes 1:1-3, 9-18

God se enigste Seun

1In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2Hy was reeds in die begin by God.  3Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.

9Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe.  10Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. 11Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. 12Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.

14Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

15Johannes getuig van Hom en roep uit: “Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.”

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. 17God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. 18Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.

Dink:

 • Wat sien jy alles raak oor Jesus en wie hy is in die teksgedeelte?
 • Watter woorde word alles in die gedeelte gebruik as name vir Jesus?
 • Watter take het Jesus om elkeen van daai name te kry?
 • Hoekom is dit belangrik dat ons moet glo en weet dat Jesus God se Eniggebore Seun is?

Doen:

 • Johannes 1:18 sê: “1Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.”

Maak ’n lys van al die eienskappe van God wat jy aan kan dink uit al die stories van Jesus.

 

Bid:

 • Gebruik die lys wat jy hier bo gemaak het en sê vir God dankie vir al die verskillende eienskappe wat Jesus vir ons kom wys het.

Tiener fokus:

 • Selfs aanneemkinders begin na ’n tyd sekere ooreenkomste met hul ouers wys. Soms is dit sekere woorde of die manier waarop hulle lag of dalk selfs hoe hulle sit wanneer hulle TV kyk. Jesus het ons God die Vader se aanneemkinders gemaak. Watter eienskap van God wil jy hê moet mense in jou begin raaksien? Watter goed gaan jy meer of minder moet doen om dit te laat gebeur?

Familie fokus:

 • Maak ’n familie-portret van almal wat saam in julle huis woon. Kyk of julle een eienskap kan teken wat almal in die familie deel. Skryf dan by elkeen watter eienskap van God julle in daardie een kan raaksien. Sit dit vir ’n week op ’n plek waar julle gereeld verbyloop en voeg nog eienskappe by, soos die week aangaan. Teen die einde van die week, sê vir Jesus dankie dat hy ons sy broers en suster gemaak het en dat elkeen van ons tekens kan wys dat ons ook God se (aanneem) kinders is.

3. Ek glo in Jesus Christus, ons Here

Die woorde “Jesus Christus, ons Here” het amper alle betekenis verloor in baie kerke en mense se lewens, bloot omdat dit te veel gehoor word, maar dink bietjie na oor die belangrike betekenis daarvan:

Eerstens, die naam “Jesus” beteken: “Die Here red”. Elke keer as ons Jesus se naam sê of hoor, herinner dit ons dat Hy ons red.

Tweedens, die woord “Christus” is nie ’n naam nie, maar ’n titel. Dit is die Griekse weergawe van die Hebreeuse woord: “Messias,” wat beteken: “Die een wat gesalf is.” Daardeur bely ons, elke keer as ons dit sê of hoor, dat Jesus nie net ’n mens was nie, maar die Een is waarvoor die hele wêreld gewag het vir eeue, die enigste Gesalfde wat ons koning, priester en profeet kan wees.

Laastens, die woord “Here” is nie net ’n sinoniem vir Jesus of God nie. Dit is ook ’n titel, iets wat “Meester” of “Baas” beteken. Dus is Jesus nie net ons Redder en Vriend nie, maar ook die Een aan wie ons alle beheer en mag moet oorgee, en die enigste Een wat regeer oor sy wêreld en kerk.

Vertel:

 • Speel die ou kinderspeletjie “Simon says”, waarin iemand vir almal dinge sê soos, “Staan op 1 been” of “Sit jou hand op jou kop”, maar die mense wat luister slegs moet doen wat gesê word indien die woorde “Simon says” eers gesê is.
 • Nadat die speletjie gespeel is, gesels oor die vraag: “Wie is regtig in beheer van wat ons doen?”
 • Indien moontlik, kyk die volgende lied en sing saam: https://www.youtube.com/watch?v=nQWFzMvCfLE

Luister: Matteus 16:16

Die belydenis van Petrus

13Toe Jesus in die streke van Sesarea-Filippi kom, het Hy vir sy dissipels gevra: “Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?” 14Hulle antwoord: “Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete.” 15“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” 16Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Dink:

 • Waarom, dink jy, was dit vir Jesus belangrik dat sy dissipels geweet het wie Hy is?
 • Wat beteken dit vir jou dat Jesus die Christus, of die Messias, is?
 • Wat beteken die woord “here” buite die Bybel? En binne die Bybel?
 • Wie is Jesus vir jou?

Doen:

 • Maak ’n lys van die dele van die lewe wat gewoonlik nie deur ons geloof beïnvloed word nie, bv. werk, skool of ons sosiale lewe. Skryf dan by elke ding hoe dit aan Jesus se beheer oorgegee kan word.

Bid:

 • Gee jouself oor aan die Here, die Christus, Jesus. Vra Hom om weer in beheer te wees van die dinge waar Hy dikwels uitgehou word.

Tiener-fokus:

 • Verander die agtergrond van jou foon of rekenaar na ’n prent of iets wat sê, “Jesus is in beheer” (of maak ’n mooi stuk papier waarop dit staan). Maak seker jy kan dit sien elke dag. Elke keer as jy dit sien, vra Jesus om beheer te neem van die situasie waarin jy is.

Familie-fokus:

Kry ’n stuk papier en skryf (of druk) die woord “Jesus” daarop. Laat almal in die huis of groep bymekaar kom, en skryf/teken dan om die woord, of tussen of in die letters, wat Jesus vir elkeen beteken.

4. Ek glo Jesus is ontvang van die Heilige Gees

Die derde afdeling van die Apostoliese Geloofsbelydenis begin met die woorde: “ek glo in die Heilige Gees”.  Met alles wat hierop volg, sê  ons dat die Heilige Gees binne ons woon en werk. Dit is die Heilige Gees van God wat die kerk vorm en bou, in wie die gemeenskap van die heiliges plaasvind, deur wie ons sonde vergewe word, wat nuwe lewe wek en wat God se werk voltooi.

Omdat die Heilige Gees in ons woon, kry ons as mense weer ‘n besondere sterk plek in God se werk van verlossing. In die Gees het ons deel aan al die goeie dinge van God. Jesus Christus maak vir altyd vrede tussen ons en God. Die Heilige Gees maak ons een met Jesus en die Vader en maak die hele tyd nuut – dit is die proses van heiliging. Die Gees werk ook nie net binne-in ons nie, maar ook deur ons.

Vertel:

 • Vertel van ‘n keer wat iets “toevallig” gebeur het, maar jy tot die besef gekom het dat dit die Heilige Gees was wat dit laat gebeur het.

Luister: Lukas 1:35-38; 2:25-32

Ek glo Jesus is ontvang van die Heilige Gees

“Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. 36Kyk, ‘n bloedverwant van jou, Elisabet, het in haar ouderdom self ook ‘n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar sesde maand. 37Niks is vir God onmoontlik nie.”

38Maria sê toe: “Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het.”

Toe het die engel van haar af weggegaan.

25Daar het destyds ‘n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon 26en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie. 27Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die Kindjie Jesus bring om vir Hom die gebruiklike bepaling van die wet na te kom, 28het Simeon Hom in sy arms geneem en God geprys en gesê:

29“Here, laat u dienaar nou

in vrede gaan volgens u woord,

30omdat my oë u verlossing gesien het

31wat U gereed gemaak het

voor die oë van al die volke:

32‘n lig tot verligting van die nasies

en tot eer van u volk Israel.”

Dink:

 • Wat is die rol wat gehoorsaamheid gespeel het in Maria se lewe en Simeon s’n?
 • Wat sien ons in die teksgedeelte oor die verhouding tussen Jesus en die Heilige Gees?
 • Wat sien ons van die Heilige Gees se krag?

Doen:

 • Maak dit ‘n doelwit om daagliks 10 minute te neem en alles wat die dag gebeur het, te deurdink. Hoe was die Heilige Gees betrokke daarby? Reageer deur dankie te sê, jammer te sê/ te vergewe of te vra vir krag wat nodig is om iets te verander.

Bid:

 • Bid bewustelik nie net teenoor God of Jesus nie, maar bid ook spesifiek dat die Heilige Gees jou sal vorm, lei en verander

Tiener fokus:

 • Maak ‘n lys van verskillende maniere waarop jy die werking van die Heilige Gees vir iemand anders kan verduidelik

Familie fokus:

 • Gebruik die volgende hulpmiddel om te gesels oor die Heilige Gees. Geleen by KIX op Communitas se webwerf:

HULPMIDDELS:

 • 3 Ballonne,
 • ’n hanger,
 • 2 toutjies en ’n skêrtjie om die toutjie mee los te knip.

INLEIDING: Blaas 2 van die ballonne op en bind elk met ’n toutjie. Bind dit aan ’n hanger vas en hang dit op ’n veilige en sigbare plek.

GESELS:

 • Waarvoor gebruik ons ballonne?
 • Wat is die verskil tussen die opgeblaasde een en die pap een? Watter een vervul sy funksie?
 • Wat is nodig sodat die ballon sy funksie kan verrig?
 • Hoe help dit ons om oor die Heilige Gees in ons lewens te dink?

http://communitas.co.za/Dokumente/KIX_pdfs/Kerkjaar/pinksterles_ballon_blokraaisel.pdf

5. Ek glo dat Jesus gely het

Tydens Jesus se lewe op aarde het hy oomblikke van intense hartseer en lyding ervaar. Hy het die verlies daarvan geken om ‘n geliefde vriend aan die dood af te staan; die verwerping gevoel van mense in sy tuisdorp en familiekring wat niks van Hom wou weet nie; die verraad en vertrouensbreuk van nabye vriende deurgegaan en die teleurstelling oor mense wat hom gevolg het, maar keer op keer sy boodskap misverstaan het – om enkele voorbeelde te noem. Die hoogtepunt van Jesus se lyding was natuurlik sy kruisdood – nie net die fisiese lyding daarvan nie, hoewel dit gruwelik erg was, maar ook die sonde en lyding van die mensdom wat Hy in daardie oomblik moes dra. Ons dink veral na oor die lyding wat Jesus deurgegaan het in Lydenstyd, die 50 dae voor Paasfees elke jaar.

Dat Jesus gely het, juis ter wille van die skepping en die mensdom, gee vir ons rede om diep dankbaar. Al wat ons in reaksie daarop kan doen is om vanuit daardie dankbaarheid te leef.

Jesus se aardse lyding beteken ook dat Hy ons lyding ken en verstaan, en kan daarom ook vir ons tot troos wees in ons eie oomblikke van seer en swaarkry.

Vertel:

 • Vertel ‘n verhaal (dit kan net ‘n sin of twee ook wees) van ‘n keer wat jy hartseer was of oor iets wat vir jou swaar was. Eindig elke keer die verhaal met die woorde: En God was daar. Gee vir elkeen in die gesin/groep ‘n kans.

Luister: Jesaja 53

Die Lydende Dienskneg

1 Wie sal ons glo as ons hiervan vertel?

Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien?

2 Die dienaar was soos ‘n loot wat voor die Here uitspruit,

soos ‘n plant wat wortel skiet in droë grond.

Hy het nie skoonheid of prag gehad

dat ons na hom sou kyk nie,

nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie.

3 Hy was verag en deur die mense verstoot,

‘n man van lyding wat pyn geken het,

iemand vir wie die mense die gesig wegdraai.

Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.

4 Tog het hy óns lyding op hom geneem,

óns siektes het hy gedra.

Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word,

wat deur God geslaan en gepynig word.

5 Oor óns oortredings is hy deurboor,

oor óns sondes is hy verbrysel;

die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom,

deur sý wonde het daar vir ons genesing gekom.

6 Ons het almal gedwaal soos skape,

ons het elkeen sy eie pad geloop,

maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom.

7 Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly,

hy het nie gekla nie.

Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word

en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word,

het hy nie gekla nie.

8 Terwyl hy gely het en gestraf is,

is hy weggeneem,

en wie van sy mense het dit ter harte geneem

dat hy afgesny is uit die land van die lewendes?

Hy is gestraf oor die sonde van my volk.

9 Hy het ‘n graf gekry by goddeloses,

hy was by sondaars in sy dood

al het hy geen misdaad gepleeg nie

en al was hy nooit vals nie.

10 Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel,

om hom die pyn te laat ly.

As hy sy lewe as skuldoffer gee,

sal hy ‘n nageslag hê en nog lank lewe,

deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik.

11 Ná sy bitter lyding sal hy weer die lig sien

en hy sal die Here ken.

My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak:

hy sal die straf vir hulle sonde dra.

12 Daarom gee Ek hom ‘n ereplek onder die grotes.

Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier

omdat hy hom in die dood oorgegee het

en as misdadiger beskou is,

omdat hy die sondes van baie op hom geneem het

en vir oortreders gebid het.

Dink:

 • Hierdie teks is oorspronklik geskryf oor iemand anders, maar dit word dikwels in die Nuwe Testament en in die Kerktradisie gebruik om Jesus se lyding op aarde te beskryf. Hoe laat dit jou voel om te weet dat Jesus so gely het en soveel swaarkry ervaar het?
 • Hoe laat die teks jou voel? Watter emosies roep dit by jou op?
 • Ek wonder hoe hierdie teks en Jesus se lyding ons kan help om te dink oor ons eie swaarkry en die swaarkry van ander in die wêreld?
 • Hoe laat dit jou voel om te dink God is by ons in ons oomblikke van lyding?

Doen:

 • Jesus het “die straf van ons sondes gedra” (v.11) en daarom is ons ten volle vergewe. Is daar enige sondes wat jy wil bely – d.w.s. maniere van doen/leef wat nie in lyn is met wat Jesus ons leer nie?
 • Skryf dit met jou vingers iewers waar jy dit totaal kan uitvee en daar geen teken daarvan sal oorbly nie – soos bv. in sand of gooi bietjie meel iewers uit. Wanneer jy dit uitvee kan jy vir God dankie sê dat jy vergewe is en dat jy uit dankbaarheid gaan probeer leef soos Jesus ons kom leer het.

Bid:

 • Dink oor die volgende punte (julle kan selfs ‘n lys maak) en bid dan daaroor:
 1. Wat wil ek vir Jesus sê oor die lyding wat Hy ervaar het?
 2. Wat wil ek vir God sê oor die feit dat my skuld en sonde afgeskryf is?
 3. Is daar enige lyding in my eie lewe wat ek na God toe wil bring?
 4. Wie ken ek wat lyding deurgaan op die oomblik vir wie ek kan bid?

Tiener fokus:

 • Hoe kan ons mense/vriende bystaan wat lyding ervaar?

Brené Brown se gedagtes oor empatie kan ons dalk hiermee help: https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw

Familie fokus:

 • Blaai saam deur die koerant of onlangse nuusberigte en merk watter daarvan verhale van lyding bevat. Julle kan dit selfs uitknip en opplak iewers, dit op die tafel uitpak of ‘n lys daarvan maak.
 • Gesels saam oor vrae wat opduik in die lig van die berigte en bid saam vir daardie sake/mense.