You are currently viewing 10. Ek glo Jesus sal van daar kom om te oordeel

10. Ek glo Jesus sal van daar kom om te oordeel

Wanneer ons bely dat Jesus kom om te oordeel is dit nie iets waarvoor ons bang hoef te wees nie. Ons glo dat God ons red deur dit wat Jesus vir ons gedoen het en dat niks ons daarvan kan skei nie. ’n Ande manier van dink oor Jesus se oordeel is om dit wat kort, aan te vul en volledig reg te maak.

Vertel:

  • Breek die woord “oordeel” op in die woorde waarvan dit saamgestel is. Wat beteken oordeel dan?
  • Hoe gebruik ons deesdae die woord oordeel? Is dit positief of negatief?

Luister: Matteus 25:31-40

31“Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met Hom, sal Hy op sy koninklike troon gaan sit. 32Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ‘n wagter die skape van die bokke skei. 33Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

34“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, 35want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My gehuisves; 36Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? 38En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir U klere gegee? 39Wanneer het ons U siek gesien of in die tronk en U besoek?’ 40En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

Dink:

  • Wat tref jou oor die manier waarop Jesus sê hy gaan “oor-deel”?
  • Wat is die moeilikste opdrag van Jesus, vir jou, in hierdie gedeelte?
  • Watter een van hierdie opdragte lê na aan jou hart?

Doen:

  • Doen een van die goed wat Jesus van praat. Gee vir iemand wat honger is kos, iemand wat dors is iets om te drink. Gee vir ‘n vreemdeling blyplek en klere vir die wat nie het nie of besoek iemand in die tronk of hospitaal.

Bid:

  • Here, help my om die nood in hierdie wêreld raak te sien en maak my dapper genoeg om iets daaraan te doen.

Tiener fokus:

  • Hoeveel klere, kos of tyd het jy om weg te gee vir die wat nie het nie.

Familie fokus:

  • Gaan besoek of doen iets vir iemand wat siek of in nood is, vir familie of vriende wat in die hospitaal is, of selfs iets vir ‘n vreemdeling.